پُوسترها     Posters    

  هرمزهدایت   Hormoz Hedayat      

 

 

 

 

هرمز هدایت : برخی پوسترهایِ نمایشی      Hormoz Hedayat : Some Posters

     در این‌برگ بیشتر پُوسترِ نمایش‌هایی آمده‌است که نگارنده، کارگردانی، طراحی و گاهی نویسنده‌یِ آن‌ها بوده است. مگر یکی‌دوکار که در آن‌ها تنها بازی داشته است. بازی‌هایی که پس از جدایی از (اداره‌یِ‌تاتر) انجام شده‌است و همچنین پُوسترهای‌ِشان را در دست داشتم. چندجا هم  چون پوستر نداشتیم به جایِ آن بروشور آورده‌ام. بروشورهایی که جُورِ پوستر و کمبود هزینه را می‌کشیدند. جا مانده‌ها نیز هر زمان که به‌دستم برسند، افزوده خواهند شد.

 

 

 

 

     گروه پویا نخستین کارهایی که پُوستر نداشتند. در اینجا برای یادمان تنها چند برگ از بروشور کم هزینه‌ی یکی‌شان که در قزوین برگزار شد و از پشیبانی اندک، در اندازه‌یِ همین‌چیزها برخودار بود را کنار هم چیده ام تا نمادی از آگهی دیواری را بازسازی کند .

: Authors

,Gholamhoseyn Saedi

 Hormoz Hedayat

نویسندگان :

 غلامحسین ساعدی،

هرمز هدایت

 Director : Hormoz Hedayat

کارگردان : هرمز هدایت

 

 

 

 

 

1350

بارها تمدید شد تا در همان اوجِ فروش

 بدلایلی که در بخشِ خود آمده است

پایان یافت.

روسپی بزرگوار

The Respectful Prostitute

 ژان پل سارتر      Jean Paul Sartre

برگردان : عبدالحسین نوشین   

Translated by : Abdolhoseyn Nooshin

ابراهیم حقیقی     Ebrahim Haghighi

     روسپی‌بزرگوار کاری پُرآوازه شد. براستی هم درخورِ آن بود. گونه‌ای ویژه آغاز شد و به‌روانی پیش‌رفت. نیروهایِ گوناگونی را پیرامون خویش گردآورد. افزون بر پیشباز گرمِ بینندگان و روزنامه‌نگاران و پیشرُوانِ اندیشه، و دوستانِ ارزشمندِ بسیاری را نیز برای نگارنده فراهم کرد که تاکنون چه دور چه نزدیک پایدار مانده‌اند. هرکجا که به‌یاد آورم از آنان خواهم گفت. در اینجا از کسی می‌گویم که در پیوند با طراحی و به‌ویژه در اینجا پُوسترِ کار است. 

     سال دوم نمایش بودم و ابراهیم حقیقی به گمانم سال چهارم معماری بود. به‌هرروی هر دو به گونه‌ای در آغاز راه بودیم. (طراحی صحنه، لباس، پُوستر و بروشور) به او واگذار شد. نخستین آزمونی که بروی کاغذ کشید و به من نشان داد. نمایی اکسپرسیونیستی بود. من به دنبال ریالیسم و آرمان گرایی بودم. با خواست من کنار آمد و بدان سوی رفتیم. پیرامون پُوستر هم او در آغاز پیشنهاد کرد که از کار پر آوازه‌یِ لوترک و با یادِ نامِ آفریننده‌اش سود ببرد. اما از او خواستم تا خویش جداگانه(طراحی)کند. او هم مهربانانه پذیرفت. یادم هست که آن دستبند مار به‌نقشِ پرچمِ امریکا که به (قلب) قهرمان داستان نیش میزند، ازسویِ نگارنده تحمیل شد. (دغدغه‌هایِ آرمان‌گرایانه‌یِ آن‌روزگار، البته پیش‌از57). دوستی ما دنبال شد و از آن پس به‌ویژه پیرامونِ پوستر، پیوسته و بی‌پیرایه یاری‌ام کرد. هرچند پرآوازه گشت و گرفتار. تنها پُوسترِ واپسین کارم [هفت کردار] را دخترم الیکا که دانشجوی گرافیک شده بود و نزدیکم بود. (طراحی) کرد. همان گونه که می‌دانید ابراهیم حقیقی اینک از بزرگان و پیش‌کسوتانِ به‌نامِ هنرِ گرافیکِ سرزمینِ ما است.

 

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی

هرمزهدایت : کارگردان و بازیگر

Poster : Ebrahim Haghighi

Hormoz Hedayat : Director & Actor

 

 

 

رویه‌یِ بیرونیِ بروشورِ نمایش،  جایگزینِ پُوستر

نویسنده : غلا محسین ساعدی

Author : Gholamhoseyn Saedi

 

بروشور : ابراهیم حقیقی

کارگردان :  هرمز هدایت

Brochure : Ebrahim Haghighi

Director : Hormoz Hedayat

تالار مدرسه ی عا لی حسابداری 1350 

Accountancy College 1971

 

 

 

 

تراکت نمایش که جای خالی پُوستر را پر می‌کند .

 

 

 

هرمز هدایت :   آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

چشم در دربرابر چشم

Chashm Dar Barabar e Chashm

نویسنده : غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

 

تراکت : ابراهیم حقیقی   Tract : Ebrahim Haghighi

تالار مدرسه ی عالی حسابداری 1351

Accounting College 1972

 

 

 

 

 

 

برگ نخستِ بروشور به‌جای پُوستر

 می نشیند تا پُستر آن جای‌گزین گردد.  

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

 سربازها ( سیب زمینی با همه چیز )     Chips With  Everything       

 

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

 

برگردان : علی طلوع [ طه ]      Translated by : Ali Toloue -Taha

 

 

تالار دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران  1354

 

Tehran University 1975

 

بروشور :  ابراهیم حقیقی      Brochure : Ebrahim Haghighi

 

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

Match Maker   دلاله

Thornton Wilder     تورنتون وایلدر

 

برگردان : منوچهرآتشی      Translated by : Manouchehr Atashi

 

 

تالار مدرسه عالی شمیران 1354

Shemiran College 1975

 

پوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

 

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

کسب و کار خانم وارن     Mrs. Warren's Profession

 

 George Bernard Shaw    برنارد شاو

 

برگردان : بزرگ علوی      Translated by : Bozorg Alavi

 

تالار 25 شهریور 1355    1976  Talar 25Shahrivar

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

 

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

سربازها ( سیب زمینی با همه چیز )    Chips with Every Things

 

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

برگردان : علی طلوع      Translator : Ali Toulue

 Roudaki Hall 1979     1358 تالار رودکی اردیبهشت

پوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

Director : Hormoz Hedayat       هرمز هدایت :  کارگردان

 

 رومن رولان     Roman Rolland

 

 

برگردان :  بدرا لدین مدنی    Translated by : Badreddin Madani

 

    Theatre Shahr1981-1980   تیاتر شهر  1360 - 1359

پُوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

Hormoz  Hedayat  : Actor

هرمز هدایت :  بازیگر     

 

کبودان و اسفندیار     Kaboudan va Esfandiar

      

نویسنده :  آرمان امید     Author : Arman Omid

 

کارگردان :  سهراب سلیمی       Director : Sohrab Salimi

 

 

چهارسو  دی ماه  1369     Chaharsou 1390

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

 

 

هرمز هدایت :  بازنویس ، سراینده ، آراینده و کارگردان

 

Hormoz Hedayat : Lyrist , Designer & Director

 

    Chay Khane ye Bagh e Parian     چای خانه ی باغ پریان     

 

برگرفته ازنمایشنامه ای به نام [ مهر تقلبی ] با برگردان

 

داریوش آشوری  Daryush Ashuri

 

                             از نمایش در چین                    

بهرام بیضایی   Baham Beyzaei

تالار مولوی   زمستان 72 و بهار 73        Talar e Moulavi 1993-1994

پُوستر :  ابراهیم حقیقی           Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

 

 

هرمز هدایت :  نویسنده ، سراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Author , Lyrist & Director

Haft Kerdar     هفت کردار

 

تیاتر شهر    پاییز 80

Theatre Shahr  2001

 

پُوستر:  الیکا هدایت     Poster : Elika Hedayat

 

نشان ها

پوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر