رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

شناسنامه، بخش1

About me, Part1

 

 

 

 

Hormoz Hedayat

هرمزهدایت

 

 

 

 

 

 

 

 

دربرگیرنده ی  چکیده ای از زندگینامه و کارنامه ی نگارنده تا پیش از 57 و دنباله آن در بخش دویم

 

Place of  birth : Isfahan

Date of  birth : first of July 1945     

Education : Tehran University & University of Cardiff  UK

Equivalent Ph D in Directing

 زادگاه: سپاهان 

زاد روز: دهم تیرماه 1324 

 دانش آموخته: دانشگاه تهران و دانشگاه کاردیف_بریتانیا

جایگاه یکم کارگردانی ارزشیابی هنری

 

 

راست به چپ: پرویز هدایت. پروین هدایت. کیوان هدایت

Left To Right: Keyvan Hedayat . Parvin Hedayat . Parviz Hedayat

 

برادران و خواهرم، راست به‌چپ

 کیوان هدایت. پرویز هدایت. هرمز هدایت. پروین هدایت

Sister and Brothers, Left to right:

Parvin Hedayat. Hormoz Hedayat. Parviz Hedayat.

 Keyvan Hedayat

 

راست به چپ: کیوان هدایت. پروین هدایت. هرمز هدایت

Left to Right: Hormoz Hedayat . Parvin Hedayat . Keyvan Hedayat

 

 

 

خانه‌یِ ما!    

     خانه‌یِ‌ما، در میانه ‌و بَرِپایینی خیابانِ‌شیخ‌بهاییِ‌سپاهان ‌جای‌گرفته‌بود، دَرِدولنگه‌یِ‌خانه، به‌گُل‌میخ‌ها وکوبه‌ها وکلون ودیگر نشانه‌هایِ آشنایِ روزگارِخویش آراسته‌بود. دوسویِ‌ در دو سکویِ خوش‌تراشِ‌سنگی، گویی ازخانه نگهبانی می‌کردند. دَمی‌که درگشوده‌ می‌شد، پرتوهایِ نور ازخیابانِ شیخ‌بهایی به‌راهرویِ بلند ونیمه‌تاریکی می‌تابیدکه مارا به‌چهاردیواریِ خانه رهنمون می‌کرد. آشپزخانه، تنورِنان‌پزی وانباری درهمین‌راهروبود. بردرگاهیِ تهِ این‌راهرو، روبه‌پایین‌دستِ‌خودکه می‌ایستادی، چهاردیواریِ‌ خانه دیده‌می‌شد. درآغازِدیوارِدستِ‌راستی، ساختارِآبرسانیِ‌خانه‌پیدابود. چرخِ‌چاه وبندی‌که یک‌سرش‌به‌چوبِ‌میانیِ‌ چرخِ‌چاه بسته‌بود وسرِدیگرش‌به‌دسته‌یِ‌دَلوِچرمین‌گره‌خورده‌بود، خودنمایی‌می‌کرد. چرخِ‌چاه‌دربلندایِ‌آب‌انبارسربرافراشته‌بود. پرتویِ‌آفتابِ‌پگاه به‌سختی خودراازدریچه‌یِ‌آبرسان‌به‌درون‌می‌کشیدتابه‌رویِ‌آب‌بتابدوپرتوِآن‌بردیواره‌هاوچرخِ‌چاه‌دلبری‌کند.آب‌که‌پایین‌می‌رفت.مردی‌باکلاهِ‌نمدین‌ وتنبانِ‌ پاچه‌گشادبه‌خانه‌یِ‌مامی‌آمد.گیوه‌هایش‌رادرمی‌آورد،سپس ازپله‌هایِ‌سنگیِ‌آبرسانبالامی‌رفتوبرسکویی‌که‌درپسِ‌چرخِ‌چاه قرارداشت می‌نشست.پاچه‌هایِ‌تنبانِ‌گشادش‌رابالامی‌زد،آنگاه‌چرخِ‌چاه‌را ازبستی‌که‌داشت‌رهامی‌ساخت‌تادَلوِتهی‌به‌تهِ‌چاه‌کشیده‌شودودرپِی‌بندرا همراه‌سازدوبندهم‌خودرا ازپیرامونِ چرخِ‌چاه رهاکندوآنرا چون میاندارِ گودِزورخانه گردِخودبچرخاند. آوایِ خوش‌آیندِ برخوردِ دلوبا آب، مردِ پاچه‌گشادرابه‌خودمی‌آوردتاچرخِ‌چاه‌رانگه‌دارد ودَلو ازآبِ‌چاه‌پرشود،آنگاه‌کفِ‌پاهایِ‌بزرگ وپینه‌بسته‌اش‌راپیاپی به‌چرخ‌ِچاه بفشاردتابارِدیگر بندپیرامونِ‌پره‌هابپیچدودَلوِلبریزازآب‌رابالابکشدوبه‌آب‌انبارسرازیرکند. وپیروِ رَوشِ‌پیاله‌هایِ بهم‌پیوسته، آب‌ازآب‌انبار، به‌آب‌پرانِ‌میانِ‌آب‌نمایِ‌ سنگی‌وخوش‌تراشِ‌خانه کشیده‌شود وازآنجا سرریزشود تاآب‌نمارا لبالب‌سازد، ازآنجاهم به‌پاشویه‌ها، سرازیرگردد. پایینِ‌خانه، پنج‌دری وسه‌دری‌ها، باشیشه‌هایِ‌رنگی‌دل‌می‌ربودند. درمیانه‌یِ‌بالایِ‌خانه، ایوانی‌باگشاده‌رویی‌خوش‌آمدمی‌گفت ودرهایِ اتاق‌هایِ این‌سویِ‌ خانه‌راکه‌ساختی نوتَرداشت، درخودجای‌داده‌بود. دری‌که درکُنجِ‌این‌ایوان برپابود، به‌اتاقی‌بازمی‌شدکه‌داییِ‌کوچکتر، درآن بستری‌بود. کُنجِ‌چپِ‌پایینیِ‌خانه، راهرویِ‌نیمه‌تاریکِ‌دیگری مانندِهمان راهرویی‌که مارابه درونِ خانه رهنمون می‌کرد، بناداشت. انبارِذغال وآبریزگاه، دراین‌راهروبودندودرپایان‌بادَری‌به‌کوچه‌یِ‌پهلویی،درنبشِ‌دیگرِخانه‌بازمی‌شد. رویِ‌این‌ساختار، بالاخانه‌ای‌بود که‌گویی پیش ازاین‌ها، داییِ بزرگم، آغازِزناشویی‌اش‌رادرآن‌سرکرده‌بود.پس‌ازاوهم(عمویم)درروندِسربازیش،پاره‌زمانی‌رادراین‌بالاخانه‌سپری‌کرده‌بود. دایی‌کوچکم، آنگونه‌که ‌همه‌باورداشتند، دیرکِ‌خیمه‌یِ‌خانواده‌بوده. هرچندتنهاچیزی‌که‌ازاودر‌یادِمن‌به‌جامانده‌است نمایِ‌کمرنگی‌است ازپیکرِناخوشَش درازکشیده‌برتختی‌که درکنارِپنجره‌یِ‌اتاقش‌ جای‌داشت. و پدرم‌‌‌ به‌میهمانی‌می‌مانست‌که ‌درمیهمان‌سرایِ‌خانه‌یِ‌‌ما رفت‌وآمد ‌می‌کرد. پُررنگترین‌یادمانی‌که ازپدرم و ازآن‌زمانه‌درسردارم، به‌روزگاری بازمی‌گرددکه باوی برایِ‌گردش به‌خیابان چهارباغِ سپاهان می‌رفتیم. انگشتِ‌نشانه‌یِ‌اورادرمشت‌می‌گرفتم ‌وگرمیِ‌دلپذیرِآنراهنوزدرسردارم. همچنین‌به‌یاددارم‌که نانِ‌سنگکِ‌داغی ‌می‌خرید وتکه‌تکه‌می‌کرد وجلویِ‌سگانِ‌خیابانی‌می‌انداخت‌وشادمانشان‌می‌ساخت. انگارتکه‌هایِ‌نان‌رابه‌آبِ‌کله‌پاچه آغشته می‌کرد چیزی‌‌که درسایه‌روشنی دور به‌یادمی‌آورم. درشبهایِ‌تابستان سه‌تا پَشِه‌بندِسپید، درحیاطِ خانه برپامی‌شد. دوتابزرگ‌که‌ دریکی من ومادروخواهرم، ودردیگری دوبرادرم که ازمن بزرگتربودندمی‌خوابیدند.من‌ته‌تغاری‌بودم وخواهرم فرزندِنخستینِ‌خانواده، پشه‌بندی‌هم‌که تک‌نفره بودورنگ ارتشی داشت، برتختِ تاشویِ ویژه‌یِ پدرم برپامی‌شد. گمان‌نکنید که اوارتشی ‌بود، نه،بیشتربه‌آنهایی‌که هماره راهیِ اردویاگردش هستند می‌مانست. جامه‌دانِ‌کوچکی‌هم‌داشت‌که ابزارِپیرایش ودیگرچیزهایِ‌یگانه‌اش‌رادرآن‌نگه‌می‌داشت. پروایِ‌آن‌بود که‌کَسی، خدای ناکرده بگشایدش وازسرِکنجکاوی زیر و رویش‌سازد. هرچندمن بارهاوپنهان ازدیده‌یِ دیگران شایدهم نه دورازنگاهِ مادرم، کندوکاوِ جانانه‌ای درآن داشتم. یکی دوتا ازابزارهای پیرایشِ اوهم‌که دلم‌راربوده بودند سرانجام به من رسیدندکه هنوز هم آنهارا دارم. یکی خود تراش دورنگی‌است‌که تیغِ یک‌بَرِ ویژه‌ای درآن جای می‌گیرد ودویمی قیچیِ‌دلربایی‌است که درنوجوانی رخدادی به‌یادماندنی برایم بجاگذارد وبازگویی‌آن‌بماندبرایِ‌زمانی‌دیگر. زادگاهِ‌من وجایی‌که‌چندسالِ‌نخستِ‌خُردیم‌رادرآن‌سپری‌کرده‌ام،همان‌خانه‌ای‌که‌درمیانه‌یِ‌برِپایینیِ‌خیابانِ  شیخ‌بهایی‌جای‌داشت. هرچندمی‌گویندمرادربیمارستانِ انگلیسی‌هایِ سپاهان به‌دنیا آورده‌اند. به‌هرروی، هرچه بودگذشت، تاروزی که به‌ناگاه، آوایِ‌شیونی‌بالاگرفت ودرپِی، سیاه‌پوشانِ آشناوناآشنا به‌خانه‌یِ‌ماسرازیرشدند وخروشِ مویه‌هابالاگرفت. سپس درنمایی دیگر صندوقی‌رادیدم‌گهواره‌مانند(عماری)،باشال‌هایِ‌ترمه‌برآن‌که‌بردوشِ‌مردانی‌بابازوبندهاونوارهای‌ِسیاه،شتابان‌به‌سویِ‌گورستانِ‌ِ‌ نامیِ تختِ‌پولادبرده‌می‌شد. وهنگام‌که‌پرسیدم‌:دایی‌ام‌راکجامی‌برند؟ بزرگترهابه‌دلجویی‌پاسخم‌دادندکه:به‌بیمارستانِ‌تختِ‌پولاد! وبه‌گمانم این نخستین دروغی‌بود‌که‌می‌شنیدم‌وفرامی‌گرفتم. دیری‌نپاییدکه‌درخانه‌یِ‌ما همه‌چیز به‌تاراج رفت! ونمی‌دانم‌چرا؟ ازانبوهِ خانه‌افزارهایِ سیمین وگونه‌هایِ رنگارنگ‌ِآبگینه‌هایِ‌کمیاب وگران‌سنگ گرفته تااُرگِ‌بادی ودستگاهِ پخشِ‌آوای‌مسین(گرامافون)، همه‌را پیشِ‌رویِ‌ما به‌نامِ‌بستانکارروبیدند. درجایی‌دیگرودورازچشمِ‌ما، زمین‌وبناودکان‌ها، به‌چپاول‌می‌رفت.هنوزهم‌درنیافته‌ام،این‌چگونه ورشکستگی‌بودکه بامرگِ‌داییِ‌کوچکترم، یکباره‌رخ‌نمود! انگارکه پیکرِبیمارش ‌تادمِ‌مرگ‌ جلودارِازهم‌پاشیدنِ خانه‌وخانواده‌بود. بیهوده‌نبودکه‌ اورا دیرکِ‌خیمه‌یِ‌ خاندانِ‌ما می‌پنداشتند. وشایدازهمین‌جااست که‌ازمرگِ برادرش(دایی‌بزرگترم)چیزِکم‌رنگی به‌یادم مانده‌است. هرچنداین‌یکی دو فرزندِپسر ازخودبجاگذارد که دودمانش‌را تابه‌امروز وآنهم درزادگاه‌شان جاری ساخت. ازعمویم‌هم درآنزمان، تنها یک‌چیزرا به‌یاد می‌آورم وآن بازمی‌گردد به‌روزگاری‌که درآن‌بالاخانه زندگی‌می‌کرد(دیرترازبدِروزگارودراوجِ ورشکستگی واین‌بار، مابه‌بالاخانه‌یِ آنان دررِی پرتاب شدیم). یک‌روزدرهمان خانه‌یِ‌زادگاهی‌درسپاهان خواستم به‌آبریزگاه‌بروم وناچار می‌بایستی ازپیشِ رویِ‌او ردمی‌شدم وشَرم مرا بازمی‌داشت. چون به‌هنگام رفتن به‌آبریزگاه، پیشاپیش وهماره پایین‌تنه‌را ازبندِجامه رهامی‌ساختم. نمیدانم‌چرا؟ شایدبرایِ اینکه یکباردرکودکستان پیش‌ازرهاسازی پایین‌تنه ازبندِجامه خودراخراب‌کرده‌بودم وتازمانی دراز آداب آبریزگاه رفتن‌را اینگونه انجام می‌دادم. عمویم‌رادیگرندیدم تااینکه‌به‌تهران کوچیدیم و دربالاخانه‌یِ آنان چپیدیم. و داستانش‌را درزندگی نامه‌ام خواهم آورد. بماندکه کودکستان هم، یادمانِ‌شیرین کم‌نداشت. دیدنِ پرستاردرخوابِ‌نیمروزی درخوابگاهِ‌کودکستان وسرانجام نخستین لرزه‌هایِ‌آن‌چنانیِ‌دل درخُردی. و ازسویِ‌دیگر، بو و مزه‌یِ ویژه‌یِ آن‌روزگار که همچنان دریادم مانده‌است وبه‌سادگی مرابه‌سویِ گذشته‌هایِ دور و رویاانگیزِ خردسالی‌می‌کشد. بیرون ازخانه‌یِ‌ما، ازهمسایه‌ها تنها یادِیک‌خانواده درسرم یابهتراست بگویم دردلم مانده‌است. پهلویِ خانه‌ی ما خانواده‌ای باچندپسر ویک دختر که کوچکترین‌شان بود، زندگی می کردند. او دویمین دل جنبانِ خُردیم بود. آنگونه که مرا واداشت تا پس ازسال‌ها و درزمانِ آتشین نوجوانی، هنگام‌که بازهم به‌همراهِ خواهرم ومادرم برایِ برگزاری جشنی به‌زادگاهم رفته بودیم، به‌خانه‌ِشان کشیده شوم، وناکام ازدیدارِدوباره‌یِ‌او بازگردم. مرگِ دایی کوچکم، همانگونه که پیش ازاین گفته شد، کاررا به‌آنجا کشانید که همه‌چیز و سرانجام خانه‌یِ مانیز به‌فروش رود و به‌کوچِ‌ما ازآن خانه بیانجامد.

 

 

 

 هرمز هدایت  1334   Hormoz Hedayat 1954      

گواهی نامه‌ی چهارم دبستان

 

     در زمانه‌ی‌ِما گویی پایان سالِ چهارمِ دبستان‌نیز گواهی‌نامه‌ای می‌داده‌اند. ده‌سالگی و پایانِ سالِ چهارمِ دبستانِ نگارنده همزمان بود با کوچِ ما از سپاهان به‌ری، شایدهم برای همین جابه‌جایی، چنین گواهی‌نامه‌ای‌را به‌من داده اند. به‌هرروی دیرتر در ری به‌تکاپو افتادم تا آنرا به دست آورم و نشد. چیزی که مرا وا می‌داشت تا بخواهم آن را به دست آورم دستیابی به‌نخستین عکسِ‌(پرسنلی)ازخُردی‌ام بود که بررویِ آن چسبانده بودند. و هرگز آنرا نیافتم. دومین شگفتی چهارساله‌ی نخستِ دبستانم، باز می گردد به خاطراتی که دیگران از آن زمانشان به یاد دارند و من شوربختانه بسیار اندک و شاید گزینشی از این خاطرات در یادم مانده است. از آن شمار می‌توانم  از چگونگیِ ساختمانِ دبستان، دیدن فیلم های(اصل چهار امریکایی) و یادمانی از (کتاب نویسی) را به‌یاد آورم. بخش بزرگی از آنچه درپیوند با آموزگاران و آموزه های آنان بود، از یادم رفته اند، مگر نمونه هایی کم رنگ چون روزی که یکی از همشاگردی هایم، هنگام خواندن (انشاء)رنگ ازرخسارش پرید و درپِی، چون آواری سبک روی زمین وارفت. آنزمان درنمی‌یافتم که به‌گفته‌ای که در بزرگی یادگرفتم، قندِخونش پایین آمده‌بود یادرگیر داستانِ(انشاءِ)خویش شده بود. پیداست که این دویمی ساخته‌ی اندیشه‌ی امروزین من است.

 

 

 

 
 

 

جایِ تهی برایِ گواهی‌نامه‌یِ ناپیدا !

 

 

  

هرمز هدایت  1336    Hormoz Hedayat  1957

پایان دبستان

     درپهلو، گواهینامه‌یِ ششمِ دبستان و ازشما چه‌پنهان گواهِ نخستین دغل‌کاریِ کودکانه‌یِ نگارنده را می‌بینید که  انگار بیشتر ازرویِ شرمساری بوده است. نمره‌یِ میانگین(معدل)که چون نشانِ کلانتر بر سینه‌یِ این گواهینامه می‌درخشید نمره‌ی ناچیز 12,73 بود که نگارنده با اندکی دست‌کاری آن را به 14,73 بالا برد. اینک در می‌یابم که بازهم کم بوده‌است. دبه درنمی‌آورم اگر بگویم‌ این‌ رویداد پیامدِ جابه‌جایی و کوچِ ناچارِمان ازسرِ ورشکستگی بوده است. پدیده‌ای که انگار از ویژگی‌هایِ آن روزگار بود، هرچند برایِ گروهی. به‌گمانم چرایی آن نیز باز می‌گشت به‌روندِ گذارِ از زمین‌داری به‌سودآوری و دکان‌داری. به‌هرروی جابجایی در روندِ آموزش به‌ویژه در دبستان و باکاوش در چگونگی آموزش و بسترٍ آن، پیامدهایی دارد که نمی‌توان آن‌را نادیده انگاشت. پیداست که ریشه‌یِ بنیادی پدیده را باید در بسترِ فرهنگ و بنیه‌یی پولی، زمان و جا و بافت مردمی روزگار جست‌و‌جو کرد.

آخرین ویرایش: شهریور 1399

The last editing: September 2020

 

پیش‌آهنگی

     درآستانه‌یِ نوجوانی، به‌پیشنهادِ برادرم"پرویزهدایت"به"سازمانِ‌پیش‌آهنگی"پیوستم. دیرتر به‌گُمانم درشانزده‌سالگی بودکه به‌روالِ آن‌سازمان،"پیش‌آهنگِ‌سیار"می‌شدیم‌، به‌رده‌ای بالاتر میرفتیم. پیش‌آهنگانِ رده‌‌هایِ سنی بالاتررا دراین‌دسته جای‌می‌دادند. روزگارِخوش وبراستی سازنده‌ای‌را دستِ‌کم برایِ نگارنده دربرداشت. یادمان‌هایِ شیرین و شنیدنی‌نیز ازآن‌زمان درسردارم که به‌بخشی ازآن درپِی خواهم پرداخت.

 

هرمز هدایت 1338 - 1337  1959-1958  Hormoz Hedayat

سال های نخست دبیرستان

 

 

 

     درنوجوانی ویا به‌گفته‌یِ هفته‌نامه‌یِ پیش‌آهنگی درخردسالی و نخستین باری که نام نگارنده در یک هفته‌نامه به چاپ می‌رسد. هرچند با خطایی کوچک، در نامِ نخست. بهروز به‌جای هرمز که برایِ من در آن سنین خطایی بزرگ و نابخشودنی می‌نمود هرچند جایِ دوری‌هم نرفت، چون دیرتر و نه درپیوندِ با این داستان، فرزندِ نخستِ خواهرم  بهروز نامیده شد.

 

 

هرمز هدایت  1343-1336     1964-1957  Hormoz Hedayat

 

     درسالهایِ نخستِ دبیرستان(هفتم و هشتم)یک روزنامه‌یِ دیواری درپیوندِ با پیش‌آهنگی به‌تنهایی طراحی، تدوین، نوسندگی و آماده میکردم که دربازدید دکتربنایی سرپرست پیش‌آهنگی کشور ازساختمانِ پیش‌آهنگیِ شهرری، نگاهِ وی را به سوی خود کشید و دریافتِ رایگانِ یک سال هفته‌نامه‌یِ پیش‌آهنگی را به‌فرمان وی برایم درپی داشت.

 

     سال‌هایِ‌میانیِ‌دبیرستان، درانجمنِ‌ادبی به‌شیوه‌یِ‌نمایشی(دکلَماسیون) چکامه‌خوانی می‌کردم و درکارهایِ دستی هم، خودی نشان می‌دادم.

 

     درسال‌های‌پایانیِ‌دبیرستان، تا گزیده شدن ازسویِ دانش آموزان به‌گروه کارگزارانِ انجمنِ ادبی وسرانجام تابازی برسکویِ نمایش پیش رفتم. همچنین داستانی‌که آنزمان نوشته بودم درهفته‌نامه(مجله)‌یِ جوانانِ آن‌روزگار به‌چاپ رسید و بازتابش برای من به‌سرخوشیِ پرواز می‌مانست. و تنها در دو آموزه‌یِ کلاسیِ(هندسه) و (انشاء) از همه‌یِ همشاگردی‌ها پیش بودم، از شاگردِ یکم هم پیشتر. و به‌جای‌اَش پس ماندن در دیگر آموزه‌ها، به‌ویژه(شیمی)که برسرِآن، کار به یک‌سال ردشدن درکلاسِ دهم(سالِ‌چهارم دبیرستانِ‌آن‌روزگار) کشیده شد.

 

آخرین ویرایش: مهرماه 1399  The last editing September 2020

 

 

سفرباسران!

     همان‌گونه که بالاترگفتم ازپیش‌آهنگی یادمان‌هایِ خوش و دوست‌داشتنی دارم. ازآن‌شمار سفرها واردوهایِ ویژه‌ای چون "کَمپوری"و"جَمبوری"که این‌دو خاطره‌انگیز‌ترینِ‌شان هم بودند. افسوس که عکسی از اردوهایِ کَمپوری وجَمبوری ندارم، اگرچه کوشش می‌کنم دیرتر، فضایِ آن‌هارا بازگوکنم تا وصف‌العیش و نصف‌العیش بشود. به‌هرروی دراینجا چندتایی عکس ازسفرها و گردهم‌آیی‌ها برایِ خالی‌نبودنِ عریضه می‌آورم. باعکسی درپیوند بانخستین سفرم درنوجوانی به‌کِنارِدریایِ خزر آغازمی‌کنم. این سفرباهمکاریِ سازمان‌هایِ پیش‌آهنگی وتربیت‌بدنیِ شهرری برگزارشد. به‌همراهِ برادرم پرویزهدایت که ازچهره‌هایِ برجسته‌یِ ورزشی و همچنین مربی پیش‌آهنگی‌ بود، وگروهی ازسرانِ شهرری چون شهردار، رییسِ تربیت بدنی، رییسِ سازمانِ پیش‌آهنگی وچندتن دیگراز مربیان وپیش‌آهنگان، به‌این سفر رفتیم. پایین‌تر عکسِ گروهی ازهمسفران‌را بازتاب داده‌ام. تاریخ عکس و سفر به آغازِ دهه‌یِ 30 بازمی‌گردد.

 

آخرین ویرایش: مهرماه 1399  The last editing September 2020

 

 

  ایستاده راست به‌چپ:

 1_عباس پورصبا، ا2_... ...؟، 3_ ... ...؟،

4_ ایستاده بر نوک قایق دست برشانه‌یِ دیگری: جمال تقوی(رییس پیش‌آهنگی)

   تا

راست به‌چپ نشسته:

1_ ... ... ؟(پیش‌آهنگ)، 2_پرویز هدایت

برادربزرگم

مربیِ ورزشی وپیش‌آهنگی

3_ناصر نراقی

(معاونِ تربیت بدنی- پارو  دردست)،

 4_مسعود حُسنی

(مربی پیش‌آهنگی)،

 5_خردسالِ جلویی:

 هرمز هدایت(پیش‌آهنگ)، 6_... ...؟،

7_مردچاق: ... جوادی*

 (رییس برزن)،

8_... ...؟، 9_... ...؟

10_هوشنگ بنی‌عامری

مربی

  11_اکبرحسینی

(رییس تربیت بدنی)،

 12_اصغر نراقی(شهردار)

 

 

 

 

آوازخوان، نه آواز

     عکسِ پایین دریکی ازجشن‌هایِ پیش‌آهنگی گرفته شده که می‌دانم نه‌تنها برایِ من که یرایِ یکایکِ دوستانِ حاضر درآن، خاطره‌انگیزاست. بماندکه دوتن ازآنان دیگر دربین مانیستند. دوتن هم درمیهنِ‌مان بسرنمی‌برند. بین درگذشتگان یکی حسین غلیخانی‌است که ازهمان نوجوانی کارِ خبرنگاری می‌کرد وپایین‌تر ازاو یادخواهم کرد و دیگری ناصرباغپور کوچولویِ جلویِ عکس است‌که درجوانی به‌اوجِ نوازندگیِ تنبک رسید وشما بانامِ فامیلیِ تغییریافته‌اش"فرهنگ‌فر"می‌شناسیدَش. ویرایشِ نوینِ این‌برگ ازسایت‌را دراوایلِ مهرماه99 آغازکردم، زمانی‌که "آوازخوان،نه‌آواز زنده‌یاد "محمدرضاشجریان" هنوز پرنکشیده‌ بود. و اینک‌که این ‌یادداشت‌را می‌نویسم، روزِسومِ به‌خاک‌سپاری آن پُرآوازه‌یِ همیشه‌جاویدان است. این‌یادآوری ازآن روست که این چندروزبارها ایماژهایِ دوستِ دیرینِ ازدست‌رفته "ناصرفرهنگ‌فر(باغپورپیشین)‌ را درهم‌نوازیِ‌ تنبک درکنارِ یارانش محمدرضا لطفی و محمدرضاشجریان برصفحه‌یِ‌تله‌ویزیون می‌بینم. فرصتی که درزمانِ خود، کمتردست‌داده‌بود. هرسه‌تن پرکشیدند. ناصرفرهنگ‌فر درپنجاه‌‌سالگی، محمدرضرلطفی درشصت‌وهشت سالگی ومحمدرضاشجریان درهشتادسالگی. پایین‌تر از هنرمندِبرجسته، ناصرفرهنگ‌فر، دوستِ دیرینه، یادکرده‌ام.

 

آخرین ویرایش: مهرماه 1399  The last editing September 2020

 

 

 

Left to Right:

 Mohsen Lesani, Abdolah Shemirni, Hoseyn Alikhani,Hasan Amini, Naser BaghPoor, Mansoor Gorgi,

 Kaveh Sarhadi, Hasan Azani Hormoz Hedayat, Jahangir Aghdaei

راست به‌چپ

(روبرویِ دوربین):

 

جهانگیر عقدایی،

هرمز هدایت،

حسن اذانی،

 کاوه سرحدی،  

منصور گرجی،

ناصر باغپور*،

حسن امینی،

حسین علیخانی،

عبداله شمیرانی،

محسن لسانی

 

 

 

پشت عکس را برایِ نگارنده به‌تاریخِ 20/06/44 امضا کرده است

 

   *انجمن‌ِادبی دردبیرستان(عظیمیه/شهرری)بعدازظهرها، هفته‌ای یک‌روز درساعاتِ آزادِ جدا ازکلاس‌هایِ درسی برپامی‌شد. نگارنده پایِ‌همیشگیِ‌اجرایِ‌نمایشیِ"دِکلَماسیون"بود.درکنارش به‌بهانه‌هایِ گوناگون دورهم جمع میشدیم. یکی دوتا ازبچه‌‌ها ساز داشتند. یک تنبک هم میآوردند که من بنوازم. هرچند  ضرب‌گرفتن را درخردسالی با لَگَن و سپس پشت میزِ مدرسه فرا گرفته بودم. یک‌بار در همین دورِهمی‌ها، کوچولویی به‌نامِ ناصرباغپور به‌ما پیوست. الان می‌دانم که او دوسال ازمن کوچک‌تر بوده، اما اگر به عکسِ گروهی بالا نگاه کنید دربرابرِ ما نو‌جوان‌ها براستی کوچولو می‌نماید. بله، همان کوچولویِ جلویِ صف. به‌هرروی یکی ازبچه‌ها تنبک را به‌دست او داد و وِی آغاز به نواختن کرد. یکه خوردم. دیدم دستانِ این کوچولو چه آوایِ رسا و روانی از ساز درمی‌آورند. راستش جاخوردم. آن‌زمان نمی‌دانستم که او فرزند یک نوازنده‌یِ تار است و عمویش نوازنده‎‌یِ تنبک و هم‌او ناصررا با تنبک آشناساخته‌است.  بعدها که نامِ‌فامیلی‌اش را از"باغ‌پور" به"فرهنگ‌فر" تغییر داد دیگر آن ناصرکوچولویی که می‌شناختم نبود. براستی به‌جایگاهِ استادی رسیده بود. با دیدنِ هم‌نوازی او با گروهِ نامیِ رقصِ موریس‌بژار درجشنِ هنرِشیراز بیشتر به‌توانمندی‌هایِ وی پِی‌بردم.

 نگارش مهرماه 1399  October 2020

 

 

 

ناصر فرهنگ‌فر(باغپورِپیشین)

 

Naser FarHangFar

 

 

کابویی‌ها!

     سازمانِ پیش‌آهنگی درنوروزِ 1342 سفری به جنوبِ کشور فراهم کرد و گروهِ پیش‌آهنگانِ شهرری‌را به‌این سرزمینِ گرم و زیبایِ آن‌روزگاران برد. ایماژِپهلویی تنها عکسی است که نگارنده ازاین سفردارد و نمی‌دانم چرا و چه‌گونه! همان‌جور که پایین عکس نوشته‌شده، اهوازاست و نوروزِ42 و چه‌خوب که این کاررا کرده‌ام وحالا می‌دانم‌کجابوده‌‌وکِی! ای‌کاش باهمه‌‌یِ عکس‌هایم چنین کرده‌بودم، چه‌رویِ‌عکس وچه‌پشتِ آن. الان به‌دردَم می‌خورد. بگذریم، شهرهایِ دیگری چون آبادان و خرم‌شهرهم رفتیم. وشایدجاهایِ دیگری‌که به‌یادنمی‌آورم. به‌هرروی این‌یکی اهواز است. این کلاه‌هاراهم همان‌جا خریده بودیم و شاید علتِ وجودیِ این‌عکس همین کلاه‌هاباشد! جالب‌اینکه تنهایکی ازماچهارتن به‌لباسِ پیشآهنگی وفاداربوده، زنده‌یاد هوشنگِ دولتیار!    

 نگارش مهرماه 1399  October 2020

Left to Right, seating, foreground:

Parviz Balooch, Parviz Hedayat

 

Left to Right, standing, background:

Hooshang Dolatyar

راست به‌چپ نشسته درجلو:

پرویز هدایت، پرویز بلوچ

 

 راست به‌چپ ایستاده در پس‌زمینه:

هرمز هدایت، هوشنگ دولتیار

 

 

 

     تنبک و پاپیون

     سالبالایی‌هایِ(دبیرستان)، از من خواستند تا بانمایشی که در پیشداشتند همکاریکنم. یکی ازنمایشگرانِ نام آشنایِ‌ِ ری کهبه‌ویژه اورا با دکلمه‌کردنِ قطعه‌یِ مرگِ هنرپیشه می‌شناختند، پیشنهادرا به‌من گفت. برایم رخدادِ خوش و بر انگیزاننده‌‍‌‌‌ای بود. دریافتم که نمایشنامهِ‌شان برگردانی از زبانِ بیگانه است. یکیاز(نقش)ها زن بود و برای‌ِشان داشتنِ بازیگر زن ناشدنی. برایِ همین چاره را در جای‌گزین کردنِ پسر به‌جای مادر و همین‌گونه جابجایی گفتهها دیدند تا بتوانند با این ترفند داستان را پیش‌ببرند. بدین روی مرا که در انجمنِ ادبی‌هنریِ دبیرستان گل کرده بودم خواستند تا(نقشِ)پسر را بازی کنم. 

     نمایش دردلِ(آتراکسیون)مانندی جای‌می‌گرفت. این‌گونه که برنامه‌هایِ پی‌در‌پی چون تراژدی، کمدی، سازوآواز، سخنرانی و هرچیزی که درچنته داشتند درچندشب بهنمایش درمی‌آمد. نمایشِ تراژدیِ‌شان همین بود که نام‌بردم ودرآن بازی داشتم. به‌گمانم ازشبِ دویم بودکه به‌نمایشِ کمدی وبرنامه‌یِ ساز و آوازیِ‌شان‌هم پیوستم. این‌گونه شد که نگارنده آن‌زمان توانست"یکشبه، رهِ صدساله"راشانسی پییماد. و چرا اینگونه شد؟ تنبک نواز گروهِ نوازندگان که (نقشی) کوتاه هم در نمایش کمدی داشت، پس از نخستین شبِ(اجرا)بیمار‌شد و کارِ آن‌ها لَنگ می‌ماند. یکی از ویلونیست‌ها به‌نام عنایت خسرو پناه که همشاگردی‌اَم بود، مرا برایِ نواختن تنبک پیشنهاد کرد و نگارنده را آزمودند و گویی به‌ناچار پسندیدند .

     دوتن ازنوازنده‌ها(چهارمضراب)هایِ روکم‌کنی می‌نواختند. نوازنده‌یِ تار(پرویز حسین‌شِنی)و یکی دیگر از نوازنده‌ها(غنیمی) ویولن. نوازنده‌یِ ویلونی که چهارمضراب داشت(همان غنیمی)، از من خواست که پیش از برنامه به خانه شان بروم تا سازشرا بامن هماهنگ کند. هم‌نوازی‌را تمرین کردیم و اوخشنود می‌نمود.  شب فرارسید وکار آغازشد و پیش‌رفت تا زمانی‌که به‌زمانِ نواختن(چهارمضرابِ)او رسیدیم. برنامه پیش‌رفت و بدهم نبود. هرچند نگارنده جان کند تا کار را به پایان رساند. آخر دست هایم زود خسته می‌شدند. هنوز هم این گونه است. به هرروی ویولونیست  این را می‌دانست. سر(تمرین)دریافته بود .

     هنگام هنرنمایی"پرویز"نوازنده‌یِ تار فرارسید. گویی نوازندگی تاررا نزد فرهنگ شریف آموخته بود. همسایه‌یِ روبروییِ خانه‌یِ فرهنگ‌شریف در کوچه‌یخچالِ شهرری بودند. ماهم همسایه‌ی پهلویی فرهنگ شریف بودیم.  از این کوچه داستان‌هایِ شنیدنی دارم. یکی هم درپیوند باهمین خانه‌یِ شریفاست که درجایی ازهمین بخش به‌آن خواهم‌پرداخت. بازگردیم به داستانِ (چهارمضراب). تارنواز، شیرین آغازکرد، شیرین پیش‌رفت و شیرین هم به‌پایان برد. من هم شیرین همراهی را آغاز کردم، هرچند زیاد تاب نیاوردم. دست‌ها دیگر همراهم نبودند، خسته  بودند و بی توان و خیس از عرق شده بودم. بیهوده جان می‌کندم  و بی‌سرانجام رهایش ساختم. دوستِ تار نواز کارش را با آرامش به پایان برد. او هم (عرق) کرده بود. نه در پیوند با نیمه راه ماندنِ من که به خود او بازمی‌گشت و شاید مشکلی که با او بود.  چه مرد بزرگواری بود او که نه آن دَم، و نه هیچگاهِ دیگر این رخدادی که باید برایش خوش آیند نبوده باشد را به‌روی کسی نیاورد. شاید هم آن‌چنان غرق درکارش بود که همراهیِ نیمه‌کاره‌یِ هم‌نوازش را درنیافت.

***

     بنابرآن بود تا(نقشِ)کوتاهی که نوازنده‌یِ پیشین تنبک در نمایش کمدی داشت را هم، نگارنده بازی کند. داستان در (کلاسِ اکابر) می‌گذشت. به‌گمانم نامِ نمایش هم همین بود. بِستر پسندیده‌ای بود برایِ کمدی. در شناسنامه‌یِ نگارنده آمده است که خردیرا درسپاهان گذرانیده‌ام. پیدا است که نمایش را با کارهایِ ارحام صدر شناختم. و چون بسیاری از نمایش‌گرانِ سپاهانی ازشیوه‌یِ او پیروی کردم. هرچند می‌شود گفت که این(حاضرجوابی)و درپِی توانِ بداهه‌گویی، بیشتر خوی و رفتارِ سپاهانی بود تا شیوه‌یِ نمایشی. هرچند بازیگرانِ این نمایش هم چنان دربندِ متن نبودند و شاید متنِ آن‌چنانی هم دردست نداشتند.  به‌هرروی این شیوه درنمایشِ کمدیِ "کلاسِ اکابر" بکار آمد. براستی که چنین شد. چون به اندازه‌ای کارآمد بود که این نقشِ کوتاه از نقش‌هایِ دیگر نمایش پیشی جست. با خواندنِ ترانه‌یِ آشنایِ "دم گاراژ بودم یارم سوار شد، دلِ مسافرین بر من کباب شد" از پشت (صحنه) و در بلندگو آغاز می‌شد و سپس به(کلاس)پای می‌گذاشتم. درپِی نیز بازی و گفتار بداهه که از ویژگی‌هایِ شیوه‌یِ ارحام بود، بکار گرفته شد. این گونه بود که (نقش) گل کرد.

 

***

     بازگردیم بهترازدی نخستین، کاریکه ازآغاز برایِ‌آن مراخوانده بودند. پاسخگویِ انگیزه‌هایِ رویاپرورِ آنروزگار. کاریکه به‌هرروی می‌تواند به‌نامِ نخستین گامِ نگارنده در جایگاه بازیگر و برسکویِ‌ِنمایش درکارنامه‌ام نگاشته شود. بماند، سراسرِ یک روزرا دردرازای خیابان لاله‌زارِ آنروزگار گشتم تا پاپیونی بخرم و آنرا درنمایش، گردن آذین(نقش)سازم.  شبِ نخستِ نمایش این‌گونه با همان پاپیون درنمایش آفتابی شدم. هنرمند شناخته شده‌یِ ری درمیانه‌یِ(صحنه)هنرنمایی می‌کرد. هم اویی که پیشنهاد بازیرا بهنگارنده داده بود و خود قهرمانِ داستان را بازی می‌کرد. در دم واکنشِ ناخشنودی را در چهره‌اش دریافتم. انگار وارفت. هرچه بود گذشت و نمایش بپایان رسید. بی‌تاب بود چیزی بگوید و سرانجام پاپیون مرا نشان داد و آرام گفت : تو این را نزن! پرسیدم چرا؟ و او این‌گونه پاسخ داد:  من در میانه‌یِ (صحنه) بازی می‌کنم  و شما دو نفر (نگارنده و بازیگر ثالث) در دو سویِ من. پس بهتر است  هردو کراوات بزنید تا (قرینه) باشید. آخر خودش، پاپیون  مشکی می‌زد. همراه  تن پوشی مشکی و(براق).  پیشِ‌خود چرایی‌اَش را نپذیرفتم. هرچند، بگومگویی هم نکردم. نباید می‌کردم. چون بزرگتر از من بود و خود نیز خواهان بازیِ من شده بود. به‌هرروی به پاپیونِ یاد شده چنان وابسته شده بودم که دست شستن ازآن برایم دشوار می‌نمود. من هم بهندایِ دل پاسخ می‌دادم و شبهایِ دیگرنیز، همان‌گونه به(صحنه)می‌رفتم. پیدا است که او را خوش نمی‌آمد و من هم بهانه‌یِ خود را داشتم که پاپیونِ من رنگی‌ است و کوچک‌تر از پاپیونِ او وچیزی ازاو کمنمی‌کند.  چندی گذشت و نمایش دردلِ جشنی دیگر برپا می‌شد و این‌بار به(تلافی)، دوستی دیگر را به‌جایِ من گماردند هرچند خود جداگانه یک برنامه‌یِ نمایشی در همان جشن نیکوکاری داشتم. زمانی گذشت و این بار گروه گرد هم آمد و بخشی از همین برنامه ها را به قزوین بردیم و از شما چه پنهان خوش هم گذشت و داستان ما به خوبی پایان یافت.

 

***

     و پرده‌یِ آخر این‌که در روندِاجراهایِ اینتراژدی،  یکشب مدیرِ(صحنه)که برادرِ بازیگر نامبرده بود،  فراموش کرده بودتا اسلحهای که دوستمان درپایانِ نمایش با آن خودکشی می‌کرد را درکشویِ میزِ وی قرار دهد. زمانِ پرتنش کار فرارسید، نور می‌رفت و تنها روشناییِ اندکی به بهانه‌یِ(شمعی)که قهرمانِ داستان بر رویِ میزِ کارِ خود روشن می‌کرد، بر کانونِ سکویِ نمایش می‌تابید. وی کشوی میز را پیش کشید. از چهره‌اش نگرانی بیرون زد. (اسلحه) نبود و او جا خورده بود. کشوهای دیگر را وارسی می‌کرد. نا امیدی در رخسارش پیدا بود. شاید می‌گشت به‌دنبالِ ابزاری دیگر چون چاقو و از آنشمار که نیافت. چیزی در مغزش فرمان داد . پنجه‌هایِ خویشرا پیرامون گردن انداخت و خشمگین فشرد و چنین گفت : اینک خود را خفه می‌کنم .

 

آخرین ویرایش: مهرماه 1399     The last editing September 2020

 

 

 

باشگاهِ لاینز!

      اگرچه داستانِ"تُنبک‌وپاپیون"راکه پیش‌ترگفتم و آن‌چه درپِی خواهم‌گفت پیوندمی‌خورند باسازمانِ دیگری به‌نامِ"شیروخورشیدسُرخِ‌"که موازی‌با"سازمان پیش‌آهنگی"، فعالیتهایِ فرهنگی‌هنریِ نوجوانان وجوانان را پیش می‌بردند. و من باپیشنهادِ گروهِ دوم دراین رخدادهایِ نمایشی به‌آنان پیوسته‌بودم که به‌گونه‌ای ازشمارِ نخستین تجربه‌هایِ نمایشیِ روزگارِنوجوانیِ نگارنده‌هم بود. دیرترباهمین گروه سفری نمایشی به قزوین داشتیم و داستانی را که اینک بازمی‌گویم درپیوندباهمین سفر است. پس‌می‌توان‌گفت: پیش‌آهنگی‌بودم ‌که آن‌هنگام نمایشگرِمیهمان درشیروخورشیدِسرخ بودم و با آنان همسفر می‌شدم. 

     اینک داستانِ همان سفرِ نمایشی به‌قزوین را پِی‌می‌گیرم. تاجایی‌که به‌یادمی‌آورم ما سوار بر چند خودرو به قزوین رفتیم. شاید مینی‌بوسی‌هم همراه کاروان یا جدا ازآن باما همسفر بود، چراکه شمارِ گروه کم نبود. شماری ازکسانی‌که دربرنامه شرکت داشتند، گروهِ موسیقی بود که همه نابینا بودند. به‌هرروی نگارنده در یک سواری که به گونه‌ای پیش‌آهنگِ کاروان بود جای داشتم. در آن روزگار جاده قزوین چون برخی جاده‌هایِ دیگر، باریک و قراضه و خطرناک بود. دلخراش‌ترین صحنه‌یِ به‌جا مانده ازتصادفی که تنها دقایقی از رخدادنش می‌گذشت را آن‌روز دریک‌نگاه دیدم. می‌گویم یک‌نگاه، چون‌ خودرویِ ما ازکنارِ صحنه رد شد و جلوتر ایستاد. انگار "علاءالدینی" رییس شیر و خورشید با ما بود یا در خودرویِ بعدی. به‌هرروی هم اوبود که نگذاشت ما پیاده شویم. خود به‌سویِ صحنه‌یِ تصادف رفت و مدیریت کرد تا رویِ جنازه‌یِ متلاشی شده‌ را بپوشانند. در همان نگاهی که پیشتر گفتم، مغز ازهم پاشیده و خون‌آلودی را چسبیده بر سخره یا دیوار روبرو دیدم. آخر چند دهه از این ماجرا می‌گذرد و از دیگرسو از آن دسته‌ای هستم که تابِ دیدن چنین صحنه‌هایی‌راندارند. رییس بازگشت و ما به‌راهمان ادامه دادیم. پس‌از چندی راندن ناگهان صدایِ مهیبی ما را از چُرت‌زدن پراند. گویی یکی از لاستیک‌هایِ صاف و فرسوده‌یِ‌خودرویی که ما برآن سوار بودیم ترکید. راننده توانست به‌دشواری خودرو را به کنارِ جاده بکشاند و نگهدارد. خطرِ بزرگی را پشت سر گذاردیم. هرچه بود سرآخر به‌قزوین رسیدیم. شوربختانه تنها چهارعکس آن‌هم از گونه‌یِ‌یادگاری از این سفر بیشتر برایم بجا نمانده که بازتابِ آن‌هارا پایین‌تر آورده‌ام، برایِ‌همین، انگیزه برایِ بازگویی یادمان‌هایِ تلخ و شیرین این سفر کمرنگ می‌شود، هرچند شاید دیرتر در همین‌جا بدانها بپردازم. زمانِ نگارش این گزارش دی‌ماهِ 1395است که از زمانِ رخدادِ داستان واقعی بسیار دور است و بازگویی گسترده‌یِ آن دشوار.       

                                    آخرین ویرایش: مهرماه 1399     The last editing September 2020                                 

 

 

 

ایستاده، دوم از چپ "رییس باشگاه لاینز در قزوین"، پهلو و چپ او:

علاالدینی"رییس شیرو خورشید شهرری در آن‌زمان"

چپ به راست: تهرانی(که اصفهانی بود)، پرویز اشتری،

هرمز هدایت(درحالِ ارتکابِ لُمباندن)

شهریار جلودارزاده

(برادرِ سهیلا جلودارزاده نماینده‌یِ مجلسِ پس از انقلاب)

 

راست به چپ، ایستاده: ... ذبیحی، هوشنگ دولتیار،

رضا توتونچی، ...تهرانی، میانی(خم‌شده): پرویز اشتری

نشسته: ... سبزواری، هرمز هدایت

 

 

ایستاده راست به چپ: ... تهرانی، هوشنگ دولتیار، ... ذبیحی،

رضا توتونچی، پرویز اشتری

نشسته راست به چپ: هرمز هدایت، ... سبزواری

بنابراین بود که در این عکس همه به یک "نقطه" نگاه کنیم که دوتن جِرزَنی کرده‌اند.

 

میانی پشتِ پرچم: "رییس باشگاه لاینز در قزوین" چپ او:

علاالدینی"رییس شیرو خورشید شهرری در آن‌زمان"

و همین‌جور به چپ:

 حسین توتونچی برادرِ رضا (مدیر صحنه‌یِ نمایش)،

هرمز هدایت، شهریار جلودارزاده، ......

 

 

هرمزهدایت :  برگزیده ازسوی دانش آموزان در انجمن ادبی هنری

 

Hormoz Hedayat : Elected Member

 

Literary & Artistic Society

 

     انجمنِ ادبی و هنریِ دبیرستان درآغاز باکوشش و سرپرستیِ دبیرِادبیاتِ مدرسه برپاشد و نگارنده ازشمارِ کسانی بود که پیوسته، با اجرایِ دکلمه‌‌هایِ نمایشی درآن‌ نشست‌هایِ هفتگی خودی نشان می‌داد. رفته کَم‌کَم بازارِ این‌انجمن‌ها داغ و داغ‌ترشد تاجایی‌که به‌این سرانجام‌ رسیدند تا گروهی‌را برایِ‌ گرداندنِ‌ انجمن خواستارشدند و کار به‌نخستین تجربه‌یِ‌ دموکراتیک ‌درمدرسه‌کشید و پیروِ انتخاباتی‌آزاد، چندتن ‌ازما ازسویِ دانش‌آموزان برایِ سرپرستی انجمن برگزیده شدیم. خبرِ این‌رخداد ازسویِ خبرنگارِ مدرسه‌، حسین‌علیخانی ‌که‌ خود نیز از برگزیده‌ها بود، دریکی از هفته‌نامه‌هایِ آن‌روزگار به‌چاپ رسید و بازتابِ آن‌ همین‌پهلو آمده‌است. 

     دیرتر یکی‌دیگر از همشاگردی‌ها که او نیز (خبرنگار) بود ازمن خواست تا نوشته‌ای به‌او بدهم تا در (مجله‌یِ جوانان)به‌چاپ‌ برساند. داستانِ کوتاهی را که پیشتر نوشته بودم به‌او دادم و او هم چاپش کرد. برایِ من خیلی خوش‌آیندبود. درآن سن وسال‌ وآن‌هم درآن‌روزگار. سال‌ها بعد و در زمانِ دانشجویی، خامیِ نابخشودنی کردم. دوستِ روزنامه‌نگارم  درآن‌زمان، محمد ابراهیمیان مجله را دراختیارَش گذاشتم  تا به‌گفته‌یِ او فیلنامه‌اش کند. داستانِ‌آن‌را دربخشِ نوشته‌ها آورده‌ام. هربارکه خواستم آن‌راپس‌بگیرم، امروز و فردا کرد و درنهایت پاسخ‌هایِ سردرگُم داد واین‌که آنرا نمی‌یابد. خطا از من بود،  باید کپی‌اش را به‌او می‌دادم. آدم چه‌می‌داند. خوش‌بختانه نسخه‌یِ دست‌نویسِ آن‌رادارم و دربرگِ "نوشته‌ها"آورده‌ام.

آخرین ویرایش: مهرماه 1399

The last editing September 2020

 

 

 

دکتر ابوالقاسم خانعلی

Dr.Abolghasem KhanAli

 

1311-1340

1932-1961

دکترخانعلی

     دو رویدادِ مردمی درآن‌سال‌ها رخ‌داد. نخستین‌اَش به‌خیابان کشیده‌شدن و بگیروببندِ دانش آموزانِ‌ دبیرستانی بود برایِ رویارویی با وزارتِ‌فرهنگ(آموزش‌وپرورش). این رویارویی برسرِبالابردنِ بارُمِ قبولیِ برایِ گذرِدانش‌آموزان ازپایانِ سیکل‌ِاول(کلاسِ‌نهم)‌به‌آغازِسیکل‌دوم(کلاسِ‌دهم)بود. بارُم را از7به12 بالا می‌بردند. نگارنده همان‌سال "ازبدِ رُخداد" کلاسِ نهم بود. انگار فردایِ شنیدن خبربود، که گروهی از دانش‌آموزان و الزاماُ همه‌هم کلاس نهمی‌ نبودند ازدبیرستان بیرون زدند. من‌نیز به‌آن‌ها پیوستم. به‌شیوه‌یِ صفوفِ اعتراضی به‌سویِ اداره‌یِ فرهنگ(آموزش وپرورش)راه افتادیم. بزرگترها جلودار بودندو ما درمیانه و گروهی هم به‌دنبالِ ما و همان‌گونه که گفتم همگی هم کلاس نهمی نبودیم. انگار بهانه‌ای بود برایِ خودی نشان‌دادن یاکاری ازسرِتفنن انجام دادن. به‌ساختمانِ فرهنگ که نزدیک می‌شدیم دسته‌ای پاسبان به‌سرکردگیِ استوارمحمدیِ معروف(درجایی‌درباره‌اَش‌خواهم‌نوشت) جلویِ ساختمان گویی درانتظار مابودند و بادیدنِ ما به سوی‌ِمان یورش بردند. بزودی صفوفِ ما ازهم پاشید و هرکس به‌سویی گریخت. دوتن را هم بازداشت کردند و چند روزِ بعد رهایشان ساختند. شعارِمان هم این بود "مهران(وزیرِفرهنگ)با7قبول شد، ازما12می‌خوان".

     دویمین رُخداد، دست ازکار کشیدنِ آموزگاران بود برایِ حقوق‌ِصنفیِ‌شان. و درگیری‌هایِ خیابانی که به‌همین روی پیش‌آمد و دکتر ابوالقاسم‌ خانلعی یکی ازچهره‌هایِ جنبش دراین درگیری‌هایِ اعتراضی به‌دست سرگرد ناصر شهرستانی رییس کلانتری بهارستان کشته شد. درآیین سوگواری و نکوداشت او برمزارش در ابنِ‌بابویه گردآمدیم که اندشه‌هایِ آرمان‌گرایانه را بیشتر درنگارنده برانگیخت.

 

آخرین ویرایش: مهرماه 1399     The last editing September 2020

 

 

هرمز هدایت 1343 

   Hormoz Hedayat 1964

    

      دراین‌یکی، نه!

     همان‌گونه‌که‌پیداست دراین‌جا، دیگرنمی‌شد حُقه‌یِ‌بالارا بکاربرد. منظور دست‌بردن درمعدلِ گواهی‌نامه‌یِ‌ ششم‌ابتدایی است،  برایِ اینکه دراین‌جا(گواهی‌نامه‌یِ‌ششم‌دبیرستان)، میانگینِ (نمرات)رابه‌مانند(چکِ‌بانکی)،هم‌به(عدد)نوشته‌اند وهم به(حروف). هرچنداین‌هنگام، نگارنده‌نیز دیگر به‌روزگارِ"بلوغ"رسیده بود. و دست به چنین کردارِ کودکانه‌ای نمی‌زد.

 

 

 

هرمز هدایت  سربازی

 

آغازِ آموزش  15/02/1344 

پایان آموزش 15/06/1344 

پایان خدمت  15/08/1345 

 

Hormoz Hedayat

Military service

 

From: 05/05/1965

 Till:    06/11/1966  

 

 

 

تصویرِلوبیتل روسی که

در"گوگل"یافته‌ام

 

 

روشِ عکاسی با لوبیتل

این‌عکس نیزاز"گوگل"است.

 

 

 

     باشگاه و سالُنِ غذاخوری پادگان. این‌سویِ سالن، جایی‌که دوربین قراردارد، صحنه و پرده برایِ اجرایِ برنامه‌های نمایشی و سرگرمی برپا بود.

 

     سایه‌یِ دوربینِ لوبیتلِ روسی سواربرسه‌پایه بررویِ چادر، گواهی می‌دهد که نگارنده صحنه‌را چیده، کادر را بسته، شاترِ زمان‌دار زده، بعدهم پریده جلویِ چادر و فیگور گرفته‌است.

 

     جلوی ارابه‌یِ رزمیِ شاید آمریکایی، دربرابرِ دوربینِ لوبیتلِ روسی. در هنگامه‌یِ جنگِ سردِ دو ابر قلدرِ آن‌روزگار.

 

  این‌جاهم نگارنده صحنه‌راچیده، کادررابسته، شاترِرازده، و این‌بارراهِ درازی‌را پیموده تاخودرابه‌بالایِ صخره برساندو بعدهم انگشتش‌را به‌سویی نشانه برودکه پیش‌تر از هم‌قطارانش خواسته بدان‌سو بنگرند، کاری‌که تنها دوتن ازآن‌ها‌ به‌این خواسته تن درداده‌اند. .

 

 پایانِ دوره‌یِ چهارماهه‌یِ آموزشیِ سپاهِ‌دانش

06/09/1965 The end of four mouth Military service training

     آن‌چه درپهلو دیده‌می‌شود، بازتابِ گواهینامه‌یِ به‌پایان رساندنِ دوره‌یِ آموزشیٍ سپاهِ‌دانش درپادگان است درراستایِ آمادگی برایِ خدمت درروستا،  دراینجا هم نشان از آنست که نگارنده بازیگوشی کرده وآموزه‌هایِ آموزگاران‌را نخوانده ودربرابر، گروهبان‌سوم شده است. به‌جایش برای سرگرمی پس ازشامگاه در یکی از سه آسایشگاه گردهم می‌آمدیم وزورخانه راه‌می‌انداختیم، گاه نیز درباشگاه و به‌هنگام جشن‌ها، نمایش‌هایی بداهه، برپا می‌کردیم. اگر آموزه‌هارا می‌خواندیم، می‌شد گروهبان‌دویم وبالاتر، گروهبان‌یکم شد. البته می‌شدکه‌این‌کارهاراکردو درس‌هاراهم خواند. اماچه‌بود دست‌آوردِ درجاتِ گروهبانی؟ جایی‌بود که‌برایِ چهارده‌ماهِ مانده ازسربازی فرستاده می‌شدیم. دور و نزدیکی آن و چگونگی آب وهوایَش. روستایی که بایدبرایِ آموختن وآبادانی بدان‌جا می‌رفتیم.  ما درپادگانِ(شاه‌آبادغربِ) آنروزگار، آموزش دیدیم و مارا درهمان استانِ کردستان ازرویِ پایه‌یِ گروهبانیِ‌مان، پخش می‌کردند، روستاهایِ‌میانیِ استان، به‌گروهبان یکم‌ها می‌رسید و روستاهای دورتر به‌گروهبان دوم‌ها و سرانجام، جاهایِ پَرت هم می‌ماند برایِ گروهبان سومی‌هایی چون من. هرچند درباره‌یِ‌نگارنده چنین رُخ‌نداد. پیرو آیینِ دیرینه‌یِ آشناداشتن، برادرِ بزرگترم(پرویزهدایت)که‌ازجوانی دوست‌بازوسرشناس‌بود، بختم‌‌راگشود. باید پیش‌تر می‌گفتم‌که‌درهمان‌ابتداقبل‌ازرفتن‌به‌سربازی‌برادرم‌گفت: خویشاوندِیکی‌ازدوستانش درپادگانِ شاه‌آبادِغرب افسرِبلندپایه‌ای‌است. وبه‌من سفارش کرد تاکاری‌کنم که به‌آن پادگان بروم و این شدنی‌بود چراکه آن‌جاخواستارِ چندانی نداشت. من‌هم نه‌نتها چنین کردم  که جوخه‌ای ازبچه‌هایِ شهرری‌راهم باخود همراه کردم. اینک هم که دوره به‌پایانِ رسیده بود، به کمکِ همان آشنایان برادرم به‌مازندران که فاصله‌یِ چندانی با پایتخت نداشت گسیل شدم.

آخرین ویرایش: مهرماه 1399     The last editing September 2020

 

پایان نامه‌ی دوره‌ی آموزشی

سپاه دانش

 

 

 

 

هرمزهدایت - سپاه دانش 1344   1965 Hormoz Hedayat - The army of knowledge   

      پرویزهدایت در آمل نیز به سادگی آشنای کارسازی دست و پا کرد تا در فرستادنِ ما به روستاها، جای کارم گلچین شود. این یاری رخ می‌داد و این‌کار را برای من انجام می‌دادند. چه سود که خامی‌ام، این نیک‌بختی را پس زد. داستان این گونه بود که دو تن از کسانی که در پادگان با من بودند و آنها هم توانسته بودند به گونه ای خود را تا مازندران برسانند، خواستند نزدیک هم باشیم. از آشنای نامبرده خواستم یاری‌اش را برای هرسه تن هزینه کند. پیدابود که زیاده خواهی از سوی من است. و بدتر اینکه در پشک‌اندازی برای گزینش جا، کنار کشیدم، هرچند آن دو به سادگی راه راست را رفتند و به پشک اندازی تن در دادند و مرا با خامی خود تنها گذاردند. اینجاست که سرنوشت باور پذیر می‌شود. بدهم نبود، زیرا سرانجام روستایی که از بس پرت و دور افتاده بود و بیرون از ریزِ پشک اندازی جا مانده بود، به من رسید. همین شد تا داستانی پر رخداد پیش روی من بگذارد و  زندگی نامه ام را پر رنگ تر کند و چیزی برای گفتن برایم بماند تا  آنرا درجای خود باز نویسم.

 

 

هرمز هدایت :  روند سربازی   45 - 44

Hormoz Hedayat : Military service process

برگه های دو و سه از دفترچه ی روزگار سربازی 

سپاه دانش

 

هرمز هدایت  -  روی داد ها

Hormoz Hedayat - Events

     برگ 6 سرانجامِ چهار ماه آموزشی را در بر دارد و برگ7

بازتابِ جابه‌جایی که برایند بی‌تابی و ناسازگاری را از سوی نگارنده می‌رساند و رویدادهایِ پر چالشی را به‌دنبال داشت و در جایی دیگر به‌آن خواهم پرداخت.  

 

 

هرمز هدایت - سرانجام  Hormoz Hedayat - Ending

پایان سربازی - امرداد 1345

     بازتابِ برگه‌یِ دهمِ دفترچه‌یِ سربازی که در پهلو آمده‌ است، نشان می‌دهد که گردن‌کشی‌هایِ نگارنده بی‌پاسخ نماند و شانزده روز(خدمتِ اضافی در پادگان، همراهِ سربازانِ صفرِ تنبیهی)، که گونه‌ای از بازداشت است را، برایم بریدند. هرچند در پادگان نیز بخت با نگارنده یار شد. کسی که بازداشت‌نامه را به او دادم و به‌پرونده رسیدگی کرد، با دیدن نگارنده و نامه پرسید تو برادر "پرویز هدایت" هستی؟ و تا پاسخ آری مرا شنید، فرشته‌یِ نجاتم شد. وی با راهی که پیشِ‌پایِ من گذارد، کاری کرد که اگر درست به‌یادم مانده باشد، تنها سه چهار روزِ آغاز و انجام را در پادگان سپری کردم و روزهای میانی را به‌تهران رفتم و ماندم و دوباره به‌ساری بازگشتم. هرچند در همین زمانِ اندک در پادگان، آن بر سرِ نگارنده رفت که هرگز از یاد نخواهم برد. داستان گسترده‌یِ آن، از آغاز تا انجام درجای خود خواهد آمد. 

 

 

 موشه دایان!

    دوستی داشتم به‌نامِ "تورنگ عظیمی" که به ناگاه و در جوانی پر کشید! از بچه‌های پُرشور و باذوقِ شهرری بود. این، ریختی‌که از جوانیِ نگارنده در پهلو می‌بینید، به‌همتِ وی فراهم شده است. نامبرده در همان جوانی کاریکاتوری از موشه دایان(از فرماندهانِ بنامِ نظامیِ آن‌روزگارِ اسراییل) کشیده بود که رویِ جلدِ یکی از مجله‌هایِ مشهورِ آن‌زمان به‌چاپ رسید و جوایزی هم دریافت کرد. چنین رویدادهایی برای جوانان در آن روزگار به‌سختی رخ می‌داد. مگر اینکه توانایی‌های برجسته‌ای در هنرمند دیده می‌شد و یا از جایی پشتیبانی می‌گردید، که در باره‌یِ تورنگ عظیمی همان یکُمی روا بود.به‌بچه‌ها آموزش نقاشی می‌داد و داستان‌های زیبایی از خلاقیت‌های آنان برای ما بازگو می‌کرد. یادواره‌هایِ شیرنی از او به‌یاد دارم که در جایی دیگر خواهم آورد.

 

 

کاریابی - 1345

 

     زمانِ کاریابی فرارسیده‌بود و دیگر برادرِ بزرگتر به‌جای پشتیبانی، راهنمایی را پیشه کرد و دوستش را نمونه آورد و گفت برای (وزارتخانه‌هاوسازمان‌ها)درخواستِ‌کار بنویس. سُخَنش را پذیرفتم و به‌همه‌یِ جاهایی که نام برده بود، نامه‌نوشتم. برخی (محترمانه)پاسخِ(نه)یِ خود را فرستادند، و دیگران با ندادن پاسخ، کار را پایان دادند. بنا به‌خواست دلِ خویش و سَرِخود، بر ریزِ جاهایی که برادرم گفته بود، بخشِ نمایشِ (وزارت) فرهنگ و هنر را هم افزوده‌ بودم. این یکی را رها نکردم و با فرستادنِ نامه‌‌هایِ واپسین، کارِ پیگیریِ درخواست را دنبال کردم، تا آنجا که ماهی، سرانجام به قلاب گیرکرد. و بنا به دستورِ (مدیرکلِ فعالیتهایِ‌هنریِ‌وزارتِ‌فرهنگ‌وهنرِ)آنزمان، از سویِ(اداره‌یِ‌برنامه‌هایِ‌تاتر)برای گذراندنِ آزمون در برابر(شورای آن اداره)خواسته شدم. آزمون انجام‌شد و پیدا بود که پیروز شده‌ام، هرچند برایِ پاسخ دادن، جان به سرم کردند. گویی این‌کار در کشورمان پیوسته نهادینه بوده و هست. به‌هرروی شورِ پیگیری کارساز شد و پاسخ آری را نه بر برگه، که بر زبانِ داوران جاری ساخت. تازه این آغازِ راه بود، باید می‌ماندم و ماندم تا روزی که مرا برای نخستین بازی در کنارِ پیشگامان و بزرگانِ هنرِ نمایش خواندند تا نخستین دستمزدِ کاری‌اَم را نیز دریافت‌کنم. و آن‌کار، همین نمایشِ شاه عباس و پیرِ پاره دوز بود که در همین برگه از آن یاد می‌شود. آنزمان تازه سربازی را در پوششِ سپاهِ دانش بپایان رسانیده بودم و هنوز به دانشگاه راه نیافته بودم.

 

 

سال 1346 - 1348

کارمندی

 

     درسَرِمان فرو رفته بود که کارکردن برابر است با کارمند بودن. به‌همین‌روی پس از آن همه پیگیری و گذر از دیوارِ ستبر و رسیدن  به دروازه‌یِ هنر و نام‌آوری، بدان پشت کردم و کار در (سازمان عمرانِ قزوین وابسته به‌وزارتِ کشاورزی) را که در سایه‌یِ پشتیبانیِ بازهم برادرِ بزرگتر فراهم شده بود برگزیدم. در آنجا هم اَفزون بر کار در بخش‌های گوناگون که خود داستانِ جداگانه دارد، از هنر دور نماندم. هم در درون سازمان به کارهای دیداری - شنیداری کشیده شدم و هم از آنجا به‌رادیو راه یافتم. انگار آن هم بس نبود. گیرایی کارِ نمایش مرا پیش تر برد، تا آنجا که با یاری فرهنگ و هنر شهر و همکاری بازیگرانِ نوپایِ قزوینی دو نمایشنامه را در تالار شیر و خورشید شهر بر پهنه‌ی نمایش بردم. درهمین زمان با چکامه سرایِ گرم‌خویِ خوزستانی زنده‌یاد "منوچهرآتشی" که در آن روزگار در قزوین بسر می‌برد آشنا شدم. دوتن از بازیگران نوپا و بومیِ آن کار را اینک شما هم می‌شناسید.  غلام حسین لطفی و محمد ساربان. هرچند نگارنده نیز، آنزمان به نوبه‌ی خود، جوان و در آغاز راه بود، بماند که در روزگار سالاریِ تهی مایگان، این تویی که پیوسته در آغاز راهی و با دیوارهای روبرو در کلنجار.

 

 

 

نامه‌یِ پهلویی درپیوند کار رادیویی و بالایی

در پیوند با کارِ نمایشی است.

 

پیوند  1346 - 1348

     با جدا شدن از کانون تاتر کشور، پیوندم را با آن جایگاه ویژه نگسستم، با نامه نگاشنتن  به علی نصیریان. چون هم‌او بود که نشان می‌داد چیزی در من دیده است و می خواهد دست مرا بگیرد. بگونه‌ای چنین هم کرد. به‌همراه گروه بازیگران و دیگر دست اندرکارانِ فیلم "گاو" به‌قزوین آمده  بودند و در ساختمانی جاگیر شده بودند. یک روزِ کاری که از بیرون به جایِ کارم باز گشتم، دیدم همکارانم که برخی شان چندان بلندمَنِش هم نبودند، جورِ دیگری و با نیشِ زیادی باز، در من می‌نگرند، تا این که یکی شان لب گشود و گفت: پیش پایت خلیل عقاب و چند تای دیگر آمده بودند دنبالت! مرا دست نمی‌انداختند. براستی آمده بودند. نه خلیل عقاب که چندتن از بازیگران فیلمِ گاو. آنان نمایشگرانِ تاتر بودند و همه کس آنان را نمی‌شناخت‌! گویی علی نصیریان به همراه جمشید مشایخی و تنی چند از بازیگران گروه تاتر مردم آمده بودند تا مرا ببینند. به‌گمانم شادروان نبی‌پور، چهره پردازِ و بازیگرِ گروه نیز با آنان بوده و هم او که آنزمان ریشِ انبوهی هم برای نقش‌اش در فیلم گذاشته بود را به‌جای خلیل عقاب گرفته بودند. همکاران من گناهی نداشتند که این هنرمندان برجسته را نمی شناختند. برای اینکه در آن روزگار مردم به سختی هنرمندانِ تاتر را به‌ویژه درشهرستان ها می‌شناختند. به‌هرروی، ناباور به‌دنبالشان گشتم و پیدایشان کردم. همان‌گونه که پیش‌تر گفتم، آنان برای بازی در فیلم گاو به قزوین آمده بودند. در آنجا، نصیریان به نگارنده مژده داد که میتوانم به‌گروه تاتر مردم بپیوندم و از گروه دستمزد ماهیانه دریافت کنم و نپذیرفتم، چون پیشنهاد را کارمندیِ نیم بند می‌پنداشتم و بیشتر تاب آوردم تا زمانی که سرانجام نگارنده را برای بازیگری پیوسته در کانون هنرهایِ نمایشی (اداره برنامه های تاتر) خواستند. این گونه شد تا کار در شهرستان قزوین را رها کنم و به پایتخت باز گردم .

 

 

سال 1348

خانه تکانی

     با نگاهی به چکیده‌ای که گذشت، پیداست که نگارنده، چندان شاگرد سربراه و گوش سپاری نبوده است. مگر جایی که شوری در سر آید. و آن‌هنگام این شور را در هنرِ نمایش یافتم و بر آن شدم تا بار دیگر و از سر، بازخوانی کنم آموزه‌های پیشین را، از دبیرستان گرفته تا دانستنی های پراکنده و دستور زبان خودی و بیگانه و هنر و همزمان گذراندن آموزش شش هفتگی دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک که گواهی‌اش را در زیر می بینید. این همه، آماده سازی خویش بود برای بدست آوردن پیروزی در آزمون گذر از دروازه‌ی زرین دانشگاه تهران آن روزگار.

 

 

 

هنرستانِ آزادِ هنرهایِ دراماتیک

 وابسته به دانشکده‌یِ هنرهایِ دراماتیک

 شش هفته تابستان 48

 

Conservatory of dramatic arts

related to the college of dramatic arts

summer 69, six weeks

استادان: رکن الدین خسروی Roknedin Khosravi.

Nosrat Karimi نصرت کریمی

و...   ...&

همشاگردی‌ها:

 مهدی فخیم زاده Mahdi Fakhimzadeh. احمد آقالو Ahmad Aghaloo

 باقر کریمپور Bagher Karimpoor

و...      ...&

تابستان 1348  Summer 69

 

سال 1348

     نگارنده، همزمان با اندکی پس و پیش، دو آزمونِ (ورودی) دانشکده‌های هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبایِ دانشگاه تهران را گذرانید. با اینکه در آزمون نوشتاریِ هنرهای دراماتیک بالاترین نمره‌ها را به‌دست آوردم، در آنی که نام‌های پذیرفته‌شدگان هنرهایِ زیبا در روزنامه آگهی شد، و نام خویش را در بین آنان یافتم  با هم‌اندیشی استادان هر دو دانشکده، دانشگاه تهران را برای پیوستن برگزیدم. و دیگر آزمون نمایشی دانشکده‌ی دراماتیک را دنبال نکردم.

 

 

سال  1352- 1348

دانشگاه تهران . دانشکده ی هنرهای زیبا . هنرهای نمایشی

استادان :

   پرویز ممنون. حمید سمندریان. مرتضی ممیز. آلفرد ماردویان. پری برکشلو. هرمزفرهت. مادام سپاهی    

      فریدون رهنما. مهین تجدد. حسن رهاورد. نصرت کریمی. محمد کوثر. پرویز پرورش و...

همشاگردی ها :

سوسن تسلیمی. رضابابک. مرضیه برومند. پرویزپورحسینی. سوسن فرخ نیا. بهروزبه نژاد

مریم مختار. بهرام شامحمدلو. مینا ناظرپور. منوچهر حسین پور. نسرین جوادی. غلامحسین بهرامی  

نسرین رهبری. علیرضا هدایی. شهناز صاحبی. محمود عطار. محمود عزیزی (تشابه اسمی با  محمود عزیزیِ "دکتر" ) و...

 

 

 

از راست به چپ :

محسن نعمانفر، سوسن تسلیمی

Right to Left :

Soosan Taslimi, Mohsen Nomanfar

 

روسپی بزرگوار!

          کارنامه‌ی نمایشی نگارنده، دربخش خود آمده است. بنابراین در اینجا به آن نمی‌پردازم،  مگر رخداد ویژه‌ای که با روزگار دانشجویی‌ام در دانشگاه تهران پیوندی تنگاتنگ دارد، و گذر از کنار آن بی ماندنی بر آن گناه است چرا که رویدادی کلیدی و کارساز بوده و بازتابی چشمگیر داشته است، و اگر در بستری دیگر، چون (سینما) رخ می‌داد، می‌توانست اندوخته‌یِ ماندگاری باشد برای دارنده‌اش. کارِ نمایش زنده، پیوسته رنج فراموش شدن را با خود دارد و با سرآمدن واپسین شب نمایش، گویی همه چیز به پایان میرسد. روسپی بزرگوار، درسِیُمین سالِ دانشکده، با یاری تنی چند از همشاگردی هایِ هنرها چون سوسن تسلیمی، افشین قهرمانی، مرضیه برومند و یارانِ گروه پویا چون محسن نعمانفر و دیگر دوستانی که دربخش نمایش نامشان آمده است، با کارگردانی و بازی نگارنده، در آمفی تیاتر دانشکده، برپهنه‌ی نمایش رفت و با بازتاب بی‌مانند و پرشوری روبرو گشت. آن چنان پر آوازه شد که شیرینیِ برآمده از پیروزی‌اش همچنان در یاد است و از دیگر سو سرآغازی شد برای بدخواهیِ تنگ بینان و کوته پنداران. شوربختانه  آسیب بدخواهی، فراگیر و همیشگی است. بویژه ازسویِ واپس ماندگانِ روزگار. 

 

 

 

هرمز هدایت، مرضیه برومند، داریوش مودبیان

Daryoosh Moadabian, Marzieh Bouroomand, Hormoz Hedayat

عطا امید وار  

 Ata Omidvar   

 

سه راهِ امیدوار!

     "عطا امیدوار"دانشجوی پرآوازه‌یِ معماریِ دهه‌هایِ چهل وپنجاه، سال‌هایِ طلاییِ هنرهایِ دانشگاه تهران رو کمتر کسی پیدا می‌شد که نشناسه. اگه اون‌زمان ازدرِاصلی به‌دانشگاه تهران وارد می‌شدید روبروتون زمین فوتبال بود که الان شده جایگاهِ نمازجمعه. در دو سویِ زمین دوتا خیابون به شمال دانشگاه می‌رفتند تا به دانشکده‌ی پزشکی برسند. سر راه هم به دانشکده های گوناگون راه داشتند. خیابون دست راستی به چند دانشکده راه داشت که نخستین اونا هنرها بود. بنابراین جاییکه تو این خیابون به‌ورودیِ هنرها راه داشت، یه سه‌راه بود که ایستگاه و پاتوقِ آغازین بچه‌هایِ هنرها بود. و از اونجا که تا پیش از ورودیِ دوره‌یِ‌ما که پُرسروصدا بودیم، بچه‌های معماری حرفِ اَوَلو می‌زدن و اسم اون سه‌راهو گذاشته بودن "سه راهِ امیدوار".خب، رَوِشِ آزمونِ ورود به‌دانشگاه سال 48 که ورودیِ ما بود به‌ویژه برای تاتر تغییر اساسی کرده بود و همین امر، به‌علاوه‌یِ شرکت کننده‌هایِ اون دوره، ورق‌رو کمی به‌سود و حضورِمانمایشی‌ها چرخوند. به‌هرروی عکس بالایی، سمتِ چپ‌ رو به‌گُمانم غلامحسین بهرامی در همون سه‌راهِ امیدوار از ماگرفت. عکس دستِ راستی‌هم که عطا امیدواره و البته نه عکس آن‌روزگار که اونو نگارنده در تارنامه یافتم وپیداست که بر روزگارِ واپسین پیوند می‌خورد. در باره‌ی نخستین برخوردم با عطا امیدوار یادداشتی جدا می‌نویسم که اینو درحالِ‌حاضر، همین‌جا تمومش کنم.

 

 

    این همان عکسی‌است که دوست و همشاگردیِ دانشگاهی‌اَم "غلامحسین بهرامی"در باغچه‌یِ دانشکده‌یِ هنرهایِ زیبا از نگارنده گرفته و امضاءِ او در گوشه‌یِ عکس پیدا است.

     دوست و همشاگردی دیگرم"رضابابک"چندبار بامن درد دل کرده که چرا چندان عکسی از دورانِ دانشجویی‌مان به‌جا نمانده‌است، درست هم می‌گوید. شوربختانه درِعکس‌هایِ کم‌شماری هم که من گردآورده و دراین برگ خواهم گذاشت، او پیدا نیست! به‌هرروی نگارنده دیگربار به‌هنگامِ دانشجویی در دانشگاه کاردیفِ بریتانیا به‌سویِ خرید دوربینی دُرُست درمان و آغازی دگربار در زمینه‌یِ عکاسی گام‌برداشتم که جداگانه به‌داستانش خواهم پرداخت.

 

لوبیتل روسی!

 

     در روزگارِ نوجوانیِ نگارنده، کمتر کسی دوربین عکاسی داشت. هرچند به‌یاری همین دوستانِ کم و یا "استودیویِ عکاسی و گاهی‌نیز عکاس‌هایِ سیار که آنان‌را "فوتو" می‌خواندیم، اینک شماری نه‌چندان‌کم عکس بایگانی کرده‌ام.

     نخستین بار، یکی از دوستان برادرم برایِ چند روزی یک دوربین حرفه‌ای به‌دستم داد که چند روزی را آزمون عکاسی کنم. فرمول‌هایِ سختی راهم شفاهی به‌من آموخت. هرچند به‌یاد نمی‌آورم که عکسی با آن گرفته باشم یا نه! تا این‌که به هنگامِ گذراندنِ دورانِ‌آموزشیِ سپاه‌ِدانش وبه‌گمانم با اندوخته‌یِ دریافتیِ ناچیزِ سربازی یک دوربینِ لوبیتلِ روسی خریدم که عکس‌هایِ یادگاریِ خوبی هم با آن گرفتم. نشان به آن نشانی که یکی ازعکس‌ها را عکاسخانه‌یِ شهر به بزرگیِ ویترین مغازه‌اش چاپ‌کرد ودرآن جای‌داد. به‌یادنمی‌آورم‌که لوبیتلِ روسی را کِی وچگونه رهاکردم. شگفتاکه درسال‌هایِ پُرملاتِ دانشجویی به‌دنبالِ این ابزارِ تاریخ‌ساز نرفتم. اِنگار رشته‌یِ عکاسی نیز همزمان  در همسایگی و در دلِ هنرها برپابود. بچه‌هایِ معماری را دوربین به‌دست کمنمی‌دیدم.برخی‌ازآنان‌چیره‌دستهمبودند و درنمایشِ"روسپی‌بزرگوار" هنرِعکاسی‌شان‌رابه‌آزمون‌کشیدندومارانیزیاری‌دادند.بین همکلاسی‌هایِ ما درنمایش تا آنجا که به‌یادمی‌آورم، تنها"غلامحسین‌بهرامی"بود که دوربینی حرفه‌ای به‌دوش می‌کشید و اینجا و آنجا عکاسی می‌کرد. عکس پهلویی هم ازکارهایِ اوست که در باغچه‌یِ دانشکده‌یِ هنرهایِ زیبا از نگارنده گرفته و امضاءِ او در گوشه‌یِ عکس پیدا است.

 

 

 

 

آغازی دیگر  1352 

     روزهایِ دانشگاه در میهن و سپس در آن‌سویِ آب و روزگارِ پیرامونِ آن، براستی سرشار از سرخوشی بود. روی‌دادهای شادی آوری هم به همراه داشت. آنچه را در اینجا یاد می‌کنم تنها بخشی است که به‌کار و زندگی‌ام هَردُو پیوند می‌خورد. آشنایی با آزاده پورمختار، دانشجویِ روان‌شناسیِ کودک، که به‌هنگام کار و آموختن نمایش به دانشجویانِ (مدرسه‌یِ عالیِ شمیران) روی داد و در پِی با سرنوشتِ نگارنده تا امروز گره خورد.

 

آزاده پورمختار     Azadeh Pourmokhtar

 

 

 

سال 1355

     این نامه، بنا به ‌درخواست نگارنده و پیشنهاد علی نصیریان که در آن زمان (رییسِ اداره‌یِ برنامه‌هایِ نمایش، معروف به اداره‌یِ تاتر) بود، از سویِ (وزیر فرهنگ و هنر آنروزگار - مهرداد پهلبد) نوشته شد. درپی، نگارنده با چند ماهی بیشتر ماندن در میهن برای به انجام رساندن نمایش (کسب وکارخانم وارن) که در دست داشتم و خود داستانی دارد شنیدنی و دربخش نمایش بدان خواهم پرداخت، رهسپار بریتانیا گردیدم.

 

 

سال 1355

چرا گواهینامه‌یِ زیر را گرفتم ؟

 

     همزمان با دانشکده، در گروه تاترِ مردم به سرپرستی علی نصیریان و در کنار هنرمندان برجسته ای چون انتظامی و تنی چند از بهترین های نمایشگری کار می‌کردم. روزگار خوشی بود، بویژه در دانشگاه بسیار خوش بودیم. داستانش درجای خود خواهد آمد. به هر روی، سر راست بگویم دوستی، مهر، سرخوشی و هم نشینی با خوب رویان و سرشار بودن از شور و سرمستی، رفته رفته جای خود را به آینده نگری، پیشی گرفتن از همدیگر و سر انجام نبرد پیش رو با زندگی را می داد، و این همان رخداد ناخوشایندی بود که ما همشاگردی ها (ورودی های 48) را نیز که زرین و بهترین‌اَش می خواندند (و براستی چنین بود) گرفتار ساخت. بیاد دارم، تنها دانشجویی بودم که با برجسته ترین کانون نمایش کشور و در کنار بزرگانِ نمایش به‌شیوه‌یِ پیمانی کار می‌کردم و ماهیانه دریافت می کردم. به همین روی زمانی را بر سر کار می گذراندم و پیدا است گهگاه دانشکده نبودم همان گونه که آن روزِ ویژه. روزی که نمره می‌دادند. کارگاه بازیگری و استادمان پرویز پرورش بود، نو رسیده‌ای که در آمریکا نمایش آموخته بود و روشی نوین و دوست داشتنی داشت و من که در اندیشه‌ی خود، آمریکا ستیزهم می‌نمودم، چه باک از گفتن، که شیوه‌اَش را می‌پسندیدم و برای همین از شاگردانِ سوگلی او بودم و گواه این گفته گزیده شدنم بود ازسوی وی، برای بازی درنمایشی که آن هنگام برای تلویزیون کارگردانی می‌کرد. به هرروی، آنروز، گاهِ گرفتنِ نمره بود و من در میدان کار زار نبودم، که شیوه‌ی آزاد و شاید آمریکایی استاد گل می‌کند و از همشاگردی ها می‌خواهد که به یکدیگر نمره بدهند. و چه رخ می‌دهد؟ آن‌ها که پهلوی هم‌اند، با هم کنار می‌آیند، و آن که در میدان نیست، سرش بی کلاه می‌ماند. به‌همین سادگی! همشاگردی های بهتر از جان، زمان را نیکو می‌پندارند و نیشَکی برتن بی پدافند همشاگردیِ شاید (هوایی ازنگاه آن ها) فرو می کنند. نمره‌ای به نگارنده می‌دهند که در آن آزمون کله پا شود، و استاد درمی‌یابد که روشِ نوین‌اَش هنوز زمینه‌ی آماده را ندارد و خود بر سر نمره‌ی نگارنده چانه میزند تا آن را به‌اندازه‌ی  نیفتادن بالا ببرد تا داد بی داد نشود. به‌هرروی این‌کردار، میانگین نمره‌ی نگارنده را از مرز (الف) کمی پایین می‌کشد. چیزی که در آن‌هنگام مرا رنجاند. دیرتر، زمانی که رهسپار دیارِ فرنگ برای پژوهش و پیوستن به دانشگاه می‌شدم، پنداشتم که شاید گواهی زیر بکار آید. و اینک چرا این داستان را این‌جا بازگو کردم؟ خواستم با این‌کار، شاید رنجش‌های هرچند ناچیزی که در گذشته، این جا و آنجا، از این و آن داشته ام، پالایش شود. و از سوی دیگر نگاهی باشد به زیر و بالای  روزگار دانشجویی ما!

 

 

ازراست به چپ ایستاده :

......، علیرضا هدایی، مرضیه برومند، هرمز هدایت، رامین صدیقیان،

سوسن تسلیمی و نشسته : فرید شریفی

 

Standing, Left to Right :

Soosan Taslimi, Faramarz Sedighi, Hormoz Hedayat,

 Marzieh Boroumand, alireza Hodaei. ....

 sitting : Farid Sharifi

 

 

 

هرمز هدایت :  نخستین دیدار بیرون از کشور   پاییز 1355  تا پاییز 1356

 

Hormoz Hedayat : The first visit out of Home country 1976-1977

     هر رخدادی که با آن روبرو می‌شویم، می‌تواند خوراکی برای بازگفتن‌اَش به زبان‌های گوناگون باشد. پیدا است که کسانی چون نگارنده، بانگاه به‌گونه‌یِ سازگار با کارمان بیش از دیگران تشنه‌یِ این‌کار هستیم. از دیگرسو، بازگفتنِ ریزِ داستان، زمانِ بیشتری را نیاز دارد. به‌همین‌روی از شما می‌خواهم برایِ دانستنِ همه‌یِ داستان، با دنبال کردنِ بخش هایی که پیوسته به‌این دیوان هوایی می‌افزایم با نگارنده بمانید. کوتاه سخن این‌که رهسپارِ جزیره‌یِ پر آوازه‌یِ بریتانیا شدم. در آن سرزمین، دوست و همشاگردیِ هنرهایی‌اَم غلامحسین بهرامی(فرزندِ روان‌شاد صادق‌بهرامی، هنرمند نامی و دیرینه) کارهایِ نخستین را روبراه کرده بود. در فرودگاهِ لندن به پیش‌بازِ من آمد و با هم به هِیستینگز Hastings (شهرِ گردشی و کنارِ دریایِ انگلستان)رفتیم. از فردایِ همان‌روز به‌آموزشگاهِ زبان رفتم.  پس از چندی درپِیِ گفت و گویی تلفنی با دوست و همکارم ایرج راد، به(ترکی-Torquay)شهری دیگر در جنوبِ انگلیس که ایرج آنجا به‌سرمی‌برد رفتم. از آنجا باهم به(کاردیف Cardiff)جایی‌که ایرج ازدانشگاه‌اَش پذیرش داشت رهسپارشدیم. درکالجِ زبانِ کاردیف نام‌نویسی کردم. چگونگی‌اَش را دیرتر خواهم‌گفت. به‌هرروی باورنکردنی بود. چون درآنجا، هم‌زمان که زبان فرا می‌گرفتم با(تیاترِشرمن‌- Sherman Theatre) هم در پیوند بودم که بخشی از دانشگاه بود و می‌توانستم برنامه هایِ(رپورتواری)آنان‌را در دو تالارِ(آمفی تیاتر Amphitheatre) و (میدانی Arena) که به گودِ زورخانه می‌مانست، در هفته میان‌گین دو یا سه کار، آن‌هم نه تنها کارهایِ آن سرزمین که از سراسر گیتی، در درازایِ سال و همین‌گونه جشنواره‌هایی را که هرازگاه برپا می‌شد، به‌رایگان ببینم. و از سویِ دیگر، با همه‌یِ این گروه‌ها، درپیوند باشم. هم‌زمان نیز توانستم پذیرش(Post Graduate Course)را برایِ سالِ پس از آن دریافت کنم. ایرج راد همان‌سال دانشجوی آنجا می‌شد. به‌همین‌روی درپایانِ همان‌سالِ آموزشی، پایان نامه‌یِ وی به نام "دیوپری" به‌همراهِ گروهی از دانشجویان ایرانی و چند دانشجویِ بیگانه به‌نمایش درآمد. دیوپری کارِ بزرگ و پیروزی شد. دربخشِ درپیوند با کاردیف، گسترده‌تر به‌آن خواهم‌پرداخت. بنا به‌خواستِ ایرج کار براستی گروهی پیش‌رفت. نگارنده،(طراحی) و بازی را جدا از یاری گروه بر دوش گرفتم. در همین زمان پذیرشِ چند دانشکده‌یِ دیگر هنری را دریافت کردم. یکی هم(تله‌ویزیونِ BBC)بود. که از شما چه‌پنهان هنوز هم افسوس نپیوستن به‌آنجا را می‌خورم. چون انگلیسی‌ها درتلویزیون و ویدیو، همان گونه که درنمایش، کار آمدترینِ جایگاه‌ها را داشتند. ایستگاهِ دیگر آمریکا بود. در تگزاس دوستی داشتم که (کارشناسیِ ارشدِ مدیریت)می‌خواند. دوستیِ نگارنده با اسماعیل متین‌فر، به‌پیش‌تر بازمی‌گشت. از همراهانِ ما در گروهِ پویا بود و پیش‌از آن،(بچه‌محل)، از دانشگاهِ او هم برایِ تاتر پذیرش گرفتم. سپس به کالیفرنیا نزدِ دوست دیگری به نام ایرج طباطبایی که پیش‌تر با متین‌فر، هم‌شاگردی بودند و با هر دو در(مدرسه‌یِ‌عالیِ‌حسابداری به‌عنوانِ مُدَرِسِ‌تاتر)کارکرده بودم رفتم. آنجاهم توانستم چند پذیرش به دست آورم. به UCLA هم سر زدم. آنها به من گفتند سالانه تنها دو دانشجو برای کارگردانی تاتر می‌پذیرند، که آن سال را پرکرده بودند، و من می‌توانستم برای سال پس از آن به دانشگاه بپیوندم. به تگزاس بازگشتم. به‌دانشجویانِ تاتر(دانشگاهِ ایالتیِ شمالِ تگزاس-North Texas State University)پیوستم. هم‌زمان درگیری‌هایِ خیابانی در ایران آغاز شده بود. گزارشِ آن‌را در تله‌ویزیونِ آنجا می‌دیدم. یکی دو هفته بیشتر تاب نیاوردم، و به‌انگلستان بازگشتم. بادانشگاهِ کاردیف، داستان‌را درمیان گذاشتم. آن‌ها پذیرفتند که جایِ مرا برایِ سالِ دیگر، نگه دارند. با سری پرشور به‌میهن بازگشتم.

 

 

Continuation in part 2

دنبا له دربخش 2  

 

1

2

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر