رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 

 

رسانه هاMedia3  3

 

هرمزهدایت  Hormoz Hedayat

 

 

 

 

     در این برگ، آن‌دسته از رویدادها، نوشته‌ها و گفت‌وگوهایی را می‌بینید که افزون و جدا از پرونده‌یِ کاریِ نگارنده در رسانه‌ها بازتاب داشته است، و از اسفند 1380 تا شهریور 1385 را دربر می‌گیرد.
 
 

روزنامه صبح،

سال اول،

شماره 23،

سه‌شنبه 21

اسفند 1380

 

3

2

1

 

6

5

4

 

9

8

7

 

12

11

10

 

 

 

     انگار جایِ دیگری‌هم گفته‌ام. زمانی‌که تلفنی از ما می‌پرسیدند که چه می‌کنید و ما نیز پاسخی میدهیم و دیرتر اگر بازتاب‌اَش را در رسانه‌یِ در پیوند می‌بینیم. یکه می‌خوریم که گویی پاسخ از سویِ دیگری بوده است. چون کمی بیگانه با بازگویی ما می‌نماید. به‌هرروی تلاش کرده‌اَم هر کجا نیاز بوده در راستایِ درست‌نگاری ویرایشی را در جایِ خود، روا دارم.

تیر ماه 91

سه‌شنبه 5 اسفند 1382

شماره 120

 

 

 

 

2

1

 

4

3

6

5

8

7

 

 

 

چهارشنبه

 30 فروردین  

1385

شماره 103

 

 

2

1

4

3

 

 

 

دوشنبه 6

 شهریور 1385

2

1

4

3

 

 

 

     پیدا است که گزارشگرانِ این ماهنامه به بهانه‌ی گفتگو با همسرم آزاده پورمختار به‌خانه‌ی ما آمدند و با یک تیر دونشان زدند و با نگارنده نیز گپی داشته اند.

2

1

4

3

6

5

 

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها1 Media1) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از 1337 تا آبان 1375 را دربر می‌گیرد.

رسانه‌ها1

Media1

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها2 . Media2)  آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از مرداد 1376 تا بهمن 1380 را دربر می‌گیرد.

رسانه ها 2

Media 2

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه ها3 . Media3) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از اسفند 1380 تا شهریور 1385 را دربر می‌گیرد.

Media 3

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها4 . Media4) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده   آورده شده است، راه خواهید یافت. و  از آذر 1376 تا بهمن 1387 را در برمی‌گیرد. 

 

رسانه‌ها 4

Media 4

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها5 . Media5) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از اردیبهشت 92 به این سو را در برمی‌گیرد.

رسانه‌ها 5

Media 5

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر

 

1

2

3

4

5

3