رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 

 

Media2

رسانه ها2

هرمزهدایت  Hormoz Hedayat

 

 

 

 
     در این برگ، آن‌دسته از رویدادها، نوشته‌ها و گفت‌وگوهایی را می‌بینید که افزون و جدا از پرونده‌یِ کاریِ نگارنده در رسانه‌ها بازتاب داشته است، و از مرداد 1376 تا بهمنِ 1380 را دربر می‌گیرد.

 

مجله هفتگی،

سال ششم، شماره 272، چهارشنبه 22 مرداد 1376

 

     یادم هست امین‌تارخ، این یادداشتِ نگارنده را خوانده بود و خشنودی‌اَش را از درون‌مایه‌یِ آن بیان کرد. پیدا بود در پیوند با آموزشگاهِ بازیگری که برپا کرده بود این واکنش رانشان داد.که درست هم بود. هرچند نگارنده در پیشینه و آزمونی که خود در این زمینه داشت به‌این پاسخ رسیده بود که دربخش آموزش بدان پرداخته ام.

 

     یادداشت بالارا که می‌خواندم دیدم در جاهایی گزینش واژه‌ها ویا فراتر از آن گاهی چیدمان‌شان بیگانه از گونه‌ی نوشتاری نگارنده می‌نمایند. به‌یادِ ویرایش و گزینش‌هایِ روزنامه نگارانی افتادم که هرازگاه شاید گلایه‌ای را هم پیش بیاورند. می‌گویم یادداشت چون هفته‌نامه، واژه‌ی(مقاله)را آورده‌، که من گمان می‌کردم گفت‌وگو بوده است. یادم هست کسی که از سویِ این هفته نامه با نگارنده دیداری داشت، ورزشی نویسِ با پیشینه‌ای بود و گویی با برادرم پرویز هدایت که از اساتیدِ سرشناس ورزشی بویژه شنا است، پیوند آشنایی داشت. به هرروی روزنامه‌نگاری چیره‌دست و دل‌سوز می‌نمود. هرچند در این‌جا نگارنده به یادِ گونه‌ای گرفتاری افتادم که با برخی روزنامه‌نگاران داشتیم و بهتر است تا جای دیگری بدان بپردازم.

 

مجله هفتگی، سال ششم، شماره 270

چهارشنبه 8 مرداد 1376

 

هرمز هدایت، الیکا هدایت

Elika Hedayat, Hormoz Hedayat

فرودگاه مهرآباد 1361

MehrAbad Airport 1982

 

     نشریه‌یِ تصویرِ دیروز "اتو بیوگرافیِ" نگارنده را در سه شماره‌یِ خود چاپ کرده‌است که بازتابش را در این‌جا به دنبالِ هم آورده‌اَم.

انگل ها   Angalha

نویسنده و کارگردان: هرمز هدایت

written & Directed by: Hormoz Hedayat

شهرری   Shahr e Rey

2

 

هرمز هدایت Hormoz Hedayat

سوسن تسلیمی . محسن نعمان فر

Soosan Taslimi, Mohsen Nomanfar

روسپی بزرگوار

The Respectful Prostitute

کارگردان: هرمز هدایت

Directed by: Hormoz Hedayat

 

 

 

پرویز فنی‌زاده،  هرمزهدایت

Hormoz Hedayat, Parviz Fanizadeh

Milesgbriosus  Titus   سرباز لاف‌زن

Macius. Plautus  ت . م . پلوتوس

کارگردان: خلیل موحد دیلمقانی

Director : Kh. M. Dilmaghani

3

 

راست به چپ : فرامرز صدیقی، محسن فخاری

غلامحسین بهرامی،  سعید نیکپور   

سربازها 58    Chips with Every Things   

کارگردان : هرمز هدایت 

Directed by: Hormoz Hedayat

تالار رودکی Talar e Roodaki

 

 

هرمز هدایت درنمایی از دِکامِرُون . بوکاچیو

تاتر شرمن 1358

Hormoz Hedayat in:

Decameron - Giovanni Boccaccio

Sherman Theatre 1979

 

آن زمان فرا خواهد رسید    The Time Will Come

رومن رولان   Romain Rolland

کارگردان : هرمزهدایت  

Directed by: Hormoz Hedayat

تیاتر شهر  1359 - 1360

 

سوسن مقصود لو ،  حسن دادشکر

گروه کودک و نوجوان شبکه یک  

بخش نمایشی پی درپی از سری زنگ بیداری که پخش نشد

کارگردان : هرمزهدایت

Directed by: Hormoz Hedayat

 

 

Mosaferan     مسافران

بهرام بیضایی  Bahram  Beyzaei

 

 

 

     بانگاهی به روزشمارِ چاپِ این یادداشت و درون‌مایه‌یِ آنچه نگارنده بیان داشته‌است، می‌شود دید که سینمایِ آن‌هنگامِ کشور در رَوَندِ ساختِ فیلم‌هایی دارایِ اندیشه یا دست‌ِکم جشنواره‌ پسند بوده است. هرچند این گرایش همچنان دنبال شد تا رفته رفته دگرگونی هایی پدید آمد.

     ساختارِ اجتمایی و سیاسی، پِی‌درپِی آبستن کنش‌ها و تنش‌هایِ از پیش پیدا و ناپیدا، در همه‌چیز و همه‌جا، جایِ‌پایِ خود را نشان می‌دهد. فرهنگ و هنر نیز پیدا است که از این رَوَند جدا نمی‌ماند.

     می‌شود گفت که سینما از شمارِ آن‌دسته از ساختارهایی است که می‌تواند بیشترین پیامدهایِ این پدیده را به بپذیرد. چراکه سوداگری، نام، بازی‌هایِ سیاسی و پدیده هایِ دیگر را همراه دارد. دور نبود و نیست که سینما نیز چون  دیگر همزادانش دچارِ سرنوشتِ روزمرگی بشود و ناچار در چنبره‌یِ گیشه و ستاره‌پروری و از این دست گرفتاری‌ها بشود. مگر شمارِ اندکی از فیلم‌ها  که سازندگانِشان در راهِ دل گام می‌زدند و می‌زنند.

     امروز هم اگر همان پرسشی که در آن‌زمان از نگارنده کردند، دوباره پرسیده شود، دستمایه‌یِ پاسخ چندان از آنچه گفته شد دور نیست، افزون بر این‌که پیروِ باوری که دارم، می‌دانم که جهان یک‌دم از جنبش نمی‌ماند و پیوسته در دگرگونی‌است. و پیداکه پاسخِ من با نگاه و باور به‌این دگرگونی‌ها  بنا خواهد شد.

تیرماه 91

 

 

دوشنبه 5 دی 1379

36 شماره

 

     گفت و گویِ  کوتاه و تا اندازه‌ای رَسایِ پیشِ‌رو، نگاهی دارد به‌بازگشتِ دیگربارِ نگارنده در پاره زمانی دیگر بر سکوی نمایش، که شوربختانه باز هم به دنبال کنش‌های بازدارنده ازسویِ زگیل‌های ناخوانده‌یِ همیشگی، دیری نپایید و دوباره باز ایستاد.

     این گفت و گو، بیشتر نمایش هفت‌کردار را به‌نویسندگی، سرایندگی و کارگردانیِ نگارنده نشانه رفته است. هرچند پیدا نیست چرا از نمایش نامی برده نشده است و بدتر جایی که گفته‌ام چون هنرمندان پُرشماری همکاری داشته‌اند به بردنِ نامِ گروهی بسنده می‌کنم،  چرا همان نام‌ها نیز این‌جا نیامده است. این‌همه را اینک که بازش می‌خوانم درمی‌یابم.  و بد گمان می‌شوم که شاید دچار ناخنک‌های (مصلحتیِ) ویرایش گردیده است.

     به‌هرروی شما را به‌نگاهی بر برگ و بخشِ ویژه‌ی‌ِ نمایشِ هفت‌کردار می‌خوانم تا ناگفته‌ها و جامانده‌ها را دریابید.         

          تیر ماه 1391

 

 

 

 

 

 

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها1 Media1) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از 1337 تا آبان 1375 را دربر می‌گیرد.

رسانه‌ها1

Media1

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها2 . Media2)  آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از مرداد 1376 تا بهمن 1380 را دربر می‌گیرد.

رسانه ها 2

Media 2

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه ها3 . Media3) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از اسفند 1380 تا شهریور 1385 را دربر می‌گیرد.

Media 3

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها4 . Media4) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده   آورده شده است، راه خواهید یافت. و  از آذر 1376 تا بهمن 1387 را در برمی‌گیرد. 

 

رسانه‌ها 4

Media 4

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها5 . Media5) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از اردیبهشت 92 به این سو را در برمی‌گیرد.

رسانه‌ها 5

Media 5

 

1

2

3

4

5

2