رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تیاتر Theatre

 

شاه عباس و پیرپاره دوز

Shah Abas va Peer e Pareh Dooz

نویسنده: پرویز صیاد     Author : Parviz Sayad

کارگردان : عزت اله انتظامی     Director : Ezatollah Entezami

Hormoz  Hedayat (Actor)   (هرمزهدایت (بازیگر

25شهریور ( سنگلج امروز) 1346   1967

 

 

 

پیش نوشته‌یِ زیر از بخشِ شناسنامه  وام گرفته شده است.

 

کاریابی - 1345

 

     زمانِ کاریابی فرارسیده‌ بود و دیگر برادرِ بزرگتر به‌جای پشتیبانی، راهنمایی را پیشه کرد و دوستش را نمونه آورد و گفت برایِ(وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها)درخواستِ‌کار بنویس. سُخَنش را پذیرفتم و به‌همه‌یِ جاهایی که نام برده بود، نامه‌نوشتم. برخی، (محترمانه)پاسخِ(نه)یِ خود را فرستادند، و دیگران با ندادن پاسخ، کار را پایان دادند. بنا به‌خواست دلِ خویش و سَرِخود، بر ریزِ جاهایی که برادرم گفته بود، بخشِ نمایشِ (وزارت) فرهنگ و هنر را هم افزوده‌ بودم. این یکی را رها نکردم و با فرستادنِ نامه‌‌هایِ واپسین، کارِ پیگیریِ درخواست را دنبال کردم، تا آنجا که ماهی، سرانجام به قلاب گیرکرد. و بنا به دستورِ (مدیرکلِ فعالیتهایِ‌هنریِ‌وزارتِ‌فرهنگ‌وهنرِ)آنزمان، از سویِ(اداره‌یِ‌برنامه‌هایِ‌تاتر)برای گذراندنِ آزمون در برابر(شورای آن اداره)خواسته شدم. آزمون انجام‌شد و پیدا بود که پیروز شده‌ام، هرچند برایِ پاسخ دادن، جان به سرم کردند. گویی این‌کار در کشورمان پیوسته نهادینه بوده و هست. به‌هرروی شورِ پیگیری کارساز شد و پاسخ آری را نه بر برگه، که بر زبانِ داوران جاری ساخت. تازه این آغازِ راه بود، باید می‌ماندم و ماندم تا روزی که مرا برای نخستین بازی در کنارِ پیشگامان و بزرگانِ هنرِ نمایش خواندند تا نخستین دستمزدِ کاری‌اَم را نیز دریافت‌کنم. و آن‌کار، همین نمایشِ شاه عباس و پیرِ پاره دوز بود که در همین برگه از آن یاد می‌شود. آنزمان تازه سربازی را در پوششِ سپاهِ دانش بپایان رسانیده بودم و هنوز به دانشگاه راه نیافته بودم.

 

 

 

 

            راست به چپ:

 

               اسماعیل محرابی. فرزانه تأییدی. هرمز هدایتمحمود رؤفی

 

     عزت‌اله انتظامی. حسین حسینی. اسماییل داورفر،

 

هرمزسیرتی. حسن زندی

 

          Left to Right :  

  

 Hasan Zandi. Hormoz Sirati. Esmaeil Davarfar

 

Hosseyn Hosseyni. Ezatolah Entezami. Mahmood Raoufi

 

Hormoz Hedayat. Farzaneh taeidi. Esmaeil Mehrabi

 

 

هرمزهدایت :  بازی   Hormoz Hedayat : Actor

نخستین کار حرفه ای   The first professional work

 

شاه عباس و پیرپاره دوز

Shah Abass va Peer e Pareh dooz

 

نویسنده: پرویز صیاد   Author : Parviz sayad

کارگردان: عزت‌اله انتظامی   Director : Ezatollah Entezami

 

همراهِ :

 علی نصیریان،  فرزانه تاییدی، عزت اله انتظامی، 

 اسماعیل داورفر، فیروز بهجت محمدی، خسرو شجاع زاده  

    اسماعیل محرابی، هرمزسیرتی، حسن زندی، محمود رؤفی

ناهید امیریان و ....

 

With :

Ali Nasirian,  Farzaneh taeidi,  Ezatollah Entezami

Esmaeil DavarFar,  Firooz behjatmohamadi

 Khosro Shojazadeh,  Esmaeil Mehrabi, Hormoz Sirati 

 Hasan Zandi, Mahmood Raoufi, Nahid Amirian &... 

 

بهار 1346 - تالار25 شهریور( سنگلج )

 

 

 راست به چپ :

هرمز هدایت. عزت‌اله انتظامی. حسن زندی. خسرو شجاع زاده

هرمز سیرتی. فرزانه تأییدی. حسین حسینی

Left to Right :

Hosseyn Hosseyni. Farzaneh taeidi

Hormoz Sirati. Khosro ShojaZadeh. Hasan Zandi

Ezatolah Entezami. Hormoz Hedayat

 

 

راست به چپ : 

 

 هرمز هدایت، حسن زندی، محمود ریوفی، عزت اله انتظامی،

 

  هرمز سیرتی،  حسین حسینی،  فرزانه تأییدی،

 

   Right to Left :

 

 Farzaneh taeidi, Hosseyn Hosseyni, Hormoz Sirati

 

 Ezayolah Entezami, Mahmood Raoufi,

 

Hasan Zandi, Hormoz Hedayat

راست به چپ: 

 

 غلامعلی نبی پور،  محمود ریوفی،  هرمز هدایت،  

 

حسین حسینی،  فرزانه تأییدی، حسن زندی،  هرمز سیرتی،

  

   Right to Left :

 

Hormoz Sirati, Hasan Zandi,

 

Farzaneh taeidi, Hosseyn Hosseyn, Hormoz Hedayat,

 

Mahmood Raoufi, GholamAli Nabipour,

 

    زمانی از هنگامِ آزمون گرفتنِ  شورایِ اداره‌یِ تاتر از نگارنده گذشته بود و پاسخ پذیرش را نیز داده بودند. هرچند این‌جور نبود که بگویند از فردایِ گفتنِ آری به‌سرِ کار بروم! (اگرچه گُمانِ من  این‌چنین بود). علی‌نصیریان، داودرشیدی، جعفر والی و عظمت‌ ژانتی که آن‌زمان رییسِ اداره‌یِ تاتر بود)در ردایِ شوارایِ اداره تاتر، آزمون را برگزار کردند. تا آن‌هنگام، نگارنده هیچ‌کدام از این چهار تن را نمی‌شناخت، برای همین رویدادهایِ خوش‌مزه‌ای برسرِ آزمون رخ داد که جایِ دیگر به آن خواهم ‌پرداخت، به‌هنگامِ بازگفتن داستان‌اَش، نشانی‌ بازتابِ آن‌را خواهم داد. سرانجام، زمانی که داشتم ماجرا را فراموش می‌کردم، یکباره مرا به اداره‌یِ‌ تاتر فراخواندند و پیشنهاد بازی در نمایشِ (شاه‌عباس‌ومردِپاره‌دوز) را به‌کارگردانی عزت‌اله انتظامی به من دادند.

 

 

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر