رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

یی  Television

ی :  ی      Hormoz Hedayat : Actor

 

Ԙ  Vazne Khoshk   

 

ی     Telefilm

 ی: ی یی     Screenwriter : Sirouss Tsslimi

ѐ : ی ی      Director : Manely Shojaei Fard

 

Ș ی 1387   Channel1  2008

 

 

 

 

ی     Telefilm

 

Ԙ     Vazn e khoshk

 

ی: ی یی     Screenwriter : Sirouss Tsslimi

ѐ : ی ی      Director : Manely Shojaei Fard

 

ی :  ی      Hormoz Hedayat : Actor

:

  ی ی Azita Hajian ی ǘی  Keykavoos Bakideh

  ی  Bahareh Katoozi   ...

 

Ș ی - 1387    Chanal 1  2008

 

 

 

ی Hormoz Hedayat

 

 

 

 

ی Hormoz Hedayat   

 

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر