رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

 

 

تله ویزیون   Television

           

   یک مشت پر عقاب Yek Mosht Par e Oghab     

نویسنده: فرهاد توحیدی    Written by: Farhad  

کارگردان: اصغر هاشمی    Directed by: Asghar Hashemi

   هرمزهدایت(بازیگر)   (Hormoz Hedayat (Actor    

 

 

 

شبکه1   86 - 85         Chanal1  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Left to Right, Seating: Hormoz Hedayat, Ahoo Kheradmand

 راست به‌چپ، نشسته: آهو خردمند، هرمز هدایت

  Left to Right, standing: Shshshahani, Reza Kianian,

Fariba Kamran

راست به‌چپ، ایستاده: فریبا کامران، رضاکیانیان،   

شهشهانی 

 

 

2

1

 

 

 

3

2

1

راست به‌چپ:

اصغر هاشمی

هرمز هدایت

 

 

 

Left to Right:

Hormoz HedaYat

Asghar Hashemi

 

3

2

1

 

بهرام

ابراهیمی

 

Bahram

Ebrahimi

خزر

معصومی

 

Khezer

Masoumi

احمد

آقالو

 

Ahmad

Aghaloo

هرمز

 هدایت

  

Hormoz

Hedayat

 

حامد

بهداد

 

Hamed

Behdad

 

سیامک

تقی‌پور

 

Siamak

TaghiPoor

       

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر