رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

Television   تله ویزیون

Jostojoo Dar Shahr

جست و جو درشهر

Hormoz Hedayat (Actor)

هرمزهدایت (بازیگر)

 

نویسنده: فرهاد توحیدی     Screenwriter: Farhad Touhidi  

کارگردان: حسن هدایت   Director: Hasan Hedayat

شبکه پنج،  پاییز 1381     Channel 5,  2002

 

 

 

 

3

2

4

 

 

 

 

 

 

1

 

شبکه پنج - پاییز 81

Shabakeh 5 - 2002

بازپخش از آی فیلم

Rebroadcast on ifilm

 

 

برداشت از:

گفت‌وگویِ

فرهاد توحیدی

نویسنده‌یِ فیلمنامه

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر