رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 
Television   تله ویزیون

DoGhoLoo Ha

دوقلوها

Author: Majid Rasti

نویسنده: مجیدراستی

Hormoz Hedayat(Director)

هرمزهدایت(کارگردان)

شبکه دو - گروه کودک و نوجوان    تابستان 75     1999

 

 

 

 

 

 

Do Gho Loo Ha

دوقلوها

The Athor: Majid Rasti

نویسنده: مجیدراستی

 

Hormoz Hedayat(Director)

هرمزهدایت(کارگردان )

 

تهیه کنندگان: مجید قناد - صدیقه موسوی‌زاده

 producers: Majid GHanad, Sedigheh MoosaviZadeh

 

شبکه دو - گروه کودک و نوجوان    تابستان 75     1999

 

بازیگران میهمان :  : Guest Stars           

علی رامز  Ali Ramez     

  غلامحسین بهرامی  GholamHoseyn Bahrami

نسرین جمالی  Nasrin Jamali       

  ماندانا اویسی  Mandana Oveysi    

طناز فتحی  Tanaz Fathi     

بیتا فرنگی  Bita Farangi    

نسیم ادبی  Nasim Adabi    

بازیگران:   :Acted by    

       مجید قناد   Majid Ghanad     

   شهرام لاسمی   Shahram Lasemi     

   علیرضا ناصحی   AliReza Nasehi       

  اصغر فریدی‌ماسوله  Asghar FaridiMasooleh

  محمد روحی  Mohamad Roohi

 کاظم شیخ‌حسنی  Kazem SheykhHasani

Voice of the Puppet

AmirHoseyn Soleymani 

صدای عروسک

امیرحسین سلیمانی

 

 

 

اصغر فریدی ماسوله/بازیگر

Asghar Faridi Masooleh/Actor

علی‌رضا ناصحی/بازیگر

AliReza Nasehi/Actor

شهرام لاسمی/بازیگر

   Shahram Lasemi/Actor    

    مجید قناد/بایگر   

   Majid Ghanad/Actor     

علی رامز/بازیگر

Ali Ramez/Actor

نسیم ادبی/بازیگر

Nasim Adabi/Actress

غلامحسین بهرامی/بازیگر

GholamHosein Bahrami/Actor

محمد روحی/بازیگر

Mohamad Roohi/Actor

 

 

طناز فتحی/بازیگر 

Tanaz Fathi

 

امیر سلیمانی/صدای عروسک

Amir Soleymani

 Voice of Puppet

  محمد اعلمی/عروسک گردان   

Mohamad Alami

Puppeteer  

 

مسعود صادقیان/ عروسک‌ساز

 Masoud Sadeghian

Puppet Maker

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر بردار: مرتضی عسگری

Camera: Morteza Asgari

 

صدابردار: مسعود دادگری

Sound: Masoud Dadgari

 

نور پرداز: ایران‌نژاد

Lighting: IranNejhad

 

دستیار و برنامه ریز:

محسن صادقی نسب

Assistant & Programmer:

 Mohsen SadeghiNasab

 

 

 

 

2

1

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر