رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

 

 

پرواز واژه‌ها و یادها

     از دیرزمان برآن‌بودم که دیوانی بنویسم اززندگی‌نامه‌ام تا به‌این بهانه نگاهی باشد پیرامون خود، در روزگارِ هم‌زمان، به‌ویژه گِردِ آن‌چه نمایش خوانده‌می‌شود. اینک درشاخه‌هایِ گوناگونی‌چون: تیاتر، تله‌ویزیون، سینما، رسانه، آموزش، داوری، نویسندگی و.... بدان خواهم پرداخت.

     خوشبختانه رهاوردِ روزگارِنوین ‌که رایانه و تارنما و پیوندِهوایی و ازاین‌دست را ارزانی می‌دارد، کار آسانتر و ارزانتر گشته است و این‌گونه خواسته‌ام را رهاتر پیش می‌برم. هرچند از دیگرسو، با دستِ خود راه‌را دشوار می‌سازم و آن کوششی‌است که در پارسی نویسیِ پالوده پیش گرفته‌ام. راهی که نه کارِنگارنده‌است و نه به‌تمامی شدنی، به‌ویژه درزبانِ امروزین! شایدبپرسید پس‌این ‌چه‌کاری‌است؟! خواهم‌گفت: برمن‌ببخشاییدکه‌این همچون بازی‌وآزمون است. وآغازش، زمانی رخ‌داد که نمایشنامه‌یِ "هفت‌کردار"را درساختاری‌کهن می‌نوشتم. و درویرایشِ پایانی‌اش، آنرایکسره ازواژه‌هایِ بیگانه زدودم وبه‌راستی کاردشواری بود وبه‌نیکی پاسخ‌داد و دلنشین هم شد. دیرتر دربازنویسی واپسینِ "چایخانه‌ی‌ِباغِ‌پریان"این آزمون‌را بارِدیگر دنبال کردم و بازهم کامیاب افتاد. دراین‌جا نیز می‌خواهم آنرا هرچند گزینشی بیازمایم اگرچه به‌شوخی بماند و باکی هم نیست.  چرا که از این راه، پرهیزازگردابِ این‌همانی، و همین‌جور گونه‌ای تازگی را به‌همراه خواهدداشت، اگر چه پیش‌ترکه بروم، در بکاربندیِ واژه‌هایِ بیگانه‌یِ خودی شده، نیاز پیدامی‌کنم و به‌ناچار ازآنها سودخواهم برد، وشاید بین دو ابرو (...)جای‌گیرند. بازهم فراتر رفته و می‌گویم چنانچه دردنباله‌ی کار نیازافتد، خویش‌را ازاین بندهم رها خواهم‌ساخت، چون هیچ چیز چون رهایی، دلخواه نیست که بدبختانه هنوز نتوانسته‌ام به جایگاهش دست یابم. وبرایِ آسان‌سازیِ کارِ خواننده در راستایِ روانیِ نوشته‌ها خواهم کوشید.

     سرانجام، نیازاست تا بگویم که کارِ"ازخودگویی"درتارنمارا، آن‌هم با دستِ خویش، ازآن‌رو روا دانستم‌، که‌دیگرانی نبودندتابتوانند به پرونده‌ام‌که بخشِ بزرگِ‌آن دریادِ نگارنده بایگانی گشته‌است، راه یابند و آنرا به‌گونه‌ای که خویش پهلوی هم می‌چیند، سر و سامان بدهند.

     و دیگر اینکه چون در خُردی و نوجوانی پیوسته خوابِ پرواز می‌دیدم، و رفته‌رفته پروازها رنگ باختند. اینک واژه‌ها و یادها را به‌جای نشاندن بررویِ برگه‌ها، به پرتویِ تارنما می‌سپارم تا آزادانه پروازکنند و به‌دلخواه در آغوش‌هایِ پذیرا جای گیرند.

                                                                      هرمزهدایت

 

 

 

 

  !

           اگر به‌این دیوان با نگاهی نمادین بنگرید و اینگونه بپذیرید که درختچه‌یِ تازه رویانده‌ای است که تنه و شاخه و برگ‌های جوان خود را می‌نماید، از سرِ مهر بمانید و با پرورش آن نیز همراه باشید. نگارنده روزانه آن را آبیاری می کند تا تازه و سرزنده بماند . هر روزه بَر بار و بَرِ آن می‌افزاید . همچنین بزودی برگی را می‌گشاید تا بازتاب رخداد ها و بررسی‌هایِ روز را نیز در آن جای دهد.  باشد که در کنجی از دلِ شما هم جای گیرد .

 

 

     As it mentioned above you are in Home, the page which is obviously a directory to go through different parts of the site. The language of the site is mainly in Persian expect some titles. It is worth to inform you that I am gradually going to add some English parts page by page for the people who like to study my site in English.              

                                                   Hormoz Hedayat 

Cardiff, Sherman theatre

تما

 

دروازه‌یِ گُذارِ سایت

Home

میزبان

     آن‌چه در برابر شما است، برگِ آغازین و دروازه‌یِ گذارِ شما به دیوانی است دربرگیرنده‌یِ زندگی‌نامه، کارنامه، رخدادنامه و به‌دیگر سخن، سفره‌یِ دلِ نگارنده‌، که بی‌رودربایستی پیشِ رویتان گسترده شده‌است، تا هرکس و هرجور که بخواهد بتواند در آن جُست و جو یا گردش کند. برای این‌کار، رویِ نامِ سربرگ‌هایی که برپیشانی و پایین تمامی برگ‌ها آمده‌است (کلیک) کنید. پایین‌تر راهنمایِ دستیابی به درونِ برگ‌ها دربرابرشان آمده‌است. هم‌چنان می‌توانید همین‌جا نیز بررویِ نام‌ها برایِ دستیابی به‌آن‌ها(کلیک) کنید.

 

 

     دربرگیرنده‌یِ  چکیده‌ای اززندگینامه وکارنامه‌یِ نگارنده که برای پرهیز ازدرازی در دوبخش(دوبرگ) آمده است. برگ‌ها با شماره‌هایِ 1و2 برایِ کلیک و دسترسی برآن‌ها، شناسایی شده‌اند.

About me

شناسنامه

   ازاین دالان به‌مِنویِ کارهایِ‌نمایشی(تاتر)نگارنده راه می‌یابید و از آنجا باکلیک بررویِ ایماژِ درپیوند یا نامِ نمایش به‌برگِ ویژه‌یِ نمایشی که برگزیدید خواهید رسید وبه تمامیِ بایگانی آن دست می‌یابید.

Theatre

تیاتر

     ازاین دالان به‌مِنویِ کارهایِ تله‌ویزیونیِ نگارنده راه می‌‌یابید و از آنجا باکلیک بررویِ ایماژِ درپیوند یا نامِ کارِ به‌برگِ ویژه‌یِ کاری که بر برگزیدید خواهیدرسید و به‌تمامی بایگانیِ آن دست می‌یابید.

Television

تله ویزیون

    ازاین دالان به‌مِنویِ کارهایِ سینماییِ نگارنده راه می‌‌یابید و از آنجا باکلیک بررویِ ایماژِ درپیوند یا نامِ کارِ به برگِ ویژه‌یِ کاری که بر برگزیدید خواهید رسید و به‌تمامی بایگانیِ آن دست می‌یابید.

Cinema

سینما

   این‌ بخش دربرگیرنده‌یِ رویدادها، گفته‌ها و گفت‌وگوهایِ رسانه‌ای است که افزون و جدا از بایگانیِ کارنامه‌ها انجام‌پذیرفته‌است. دراینجاهم برایِ کوتاه‌ترکردنِ برگ‌ها، بازتابشان درپنج‌برگ(پنج‌بخش) آمده است. برایِ دستیابی وکلیک بر آن‌ها از 1 تا 5 شماره گذاری شده‌اند.

Media

رسانه ها

     از این‌دالان به‌کارنامه‌یِ نگارنده درزمینه‌یِ آموزشِ  راه می‌یابید و ازآنجا به‌اِشکوب هایِ جداگانه خواهید رسید.

Teaching

آموزش

     این‌برگ دربرگیرنده‌یِ کارهایِ داوریِ نگارنده است .

Jury

داوری

     این‌برگ، یادداشت‌ها، داستان‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌هایِ نگارنده را از خُردی تا به‌امروز دربرمی‌گیرد.          

     نوشته هایی که دراین برگ، تنها نامِشان برده شده است، رفته رفته همه‌یِ نگارشِ آن‌ها نیز به‌آن

افزوده خواهد گشت.

Righting

نوشته‌ها

     این‌جاهم‌برگی‌است، دربرگیرنده‌یِ شماری ازپُوسترهاوتراکت‌هایِ نمایشاتی‌که نگارنده کارگردانی کرده و یا درآنها بازی داشته است.

Posters

پُوسترها

     این‌ستون هم برایِ شماری از سپاسنامه‌ها و نشان‌هایی ‌که نگارنده دریافت داشته، آماده گردیده است.

Awards

نشانها

     و تازه ترین ستونی که در پیوند با یادواره‌هایِ جا مانده و ناگفته‌ها بنا شده است.

 

Behind The Cloud

پُشتِ‌اَبر

 

     اینک که این سطور را می‌نویسم، بعدازظهر یا بهتر است تا بگویم غروبِ عاشورای 1433 قمری و با گاه‌شمارِ پارسی شامگاهِ پانزدهم آذرماه 1390 شمسی و در آستانه‌یِ شامِ غریبان است. پنج ماهی از هوا کردن این سایت و همین‌جور از نوشتنِ سطور آغازین آن می‌گذرد. در آن سطور از پارسی نویسی گفته‌ام و دلیل آن بازی ادبی و دردِ سرهایش و در پایان هم اضافه کرده‌ام که در نهایت خودم را از این بند نیز خلاص می کنم. حالا وقت آن رهایی‌است. از شما چه پنهان هنوز راه را نپیموده، کلافه‌ام کرده است. کلی وقتم را می‌گیرد. نه در این‌کار، که در زندگی روزانه. آن‌هم در روزگاری که ذهن آدم به اندازه‌ی کافی لایِ گیره هست. به‌ویژه اگر بخواهی کمال گرا باشی و درپی گرفتار درهمه چیز. اینک این یکی [پارسی نویسی] هم شده قوزِ بالا قوز. شاید بگویید تو که هنوز کاری نکرده‌ای! شما درست می‌گویید. اما آن چه مرا می آزارد انجام‌اش نیست که وسواسِ آن‌است و به گفته‌یِ صادق خانِ هدایت چون خوره روح را می‌خورد و می‌تراشد. شده است یک مرض. یک اعتیاد. می‌خواهم ترکش کنم. از همین حالا. همین لحظه. شاید هم از آن وری افتاده‌ام و این‌بار دارم در بکارگیری واژه‌هایِ عربی افراط می‌کنم. افراط که چه عرض کنم! این عین واقعیت زبانِ ما است. وقتی گرفتار این بازی شدم تازه دریافتم که چه برسرِ این‌زبان رفته‌است. درنتیجه برآن‌شدم تا کارِ اصلی را به کاردانِ آن واگذارم و اگر وسوسه‌هم شدم بازی را درحریم خصوصی‌تر دنبال کنم. چون با همه‌یِ دست و پا گیری‌اش شیرین و ارزشمند است. پس بهتر است زیادی دور برندارم و گام‌به‌گام پیش روم. هم درپارسی نویسی و هم اینک در پس‌کشیدن ازاین‌کار. آنگونه که بعدازاین، در بکارگیری واژه‌هایِ غیر پارسی دست خویش را باز گذارم. همین‌طور از بکارگیری دو ابرو (...) درجداسازی چنین واژه‌هایی بپرهیزم. بنابراین آنچه تاکنون درتمامیِ بخش‌ها آمده‌است با همان ترکیب پیشین به‌جا می‌ماند و ازاین‌پس به‌نگارشِ معمول و متداول می پردازم و با تاریخ گذاری درپایین نوشته‌ها کار را دنبال خواهم کرد.

هرمز هدایت ، پانزدهم آذرماه 1390         

 

باسپاس از :

  باربد گلشیری،  الیکا هدایت،  آزاده ذکریایی،  الکا هدایت، علی سعیدی کیا  و . . . . . .

نشانی دریافت پیشنهادها :  H24.H45@gmail.com

 

 

راهنمای وب‌ سایت   Web Site Direction

          ساختارِ وِب‌سایتِ www.HormzHedayat.com در دوازده بخشِ پایه، که کلیدهایشان درپیشانی و پایین برگ ها آمده، جای‌گرفته‌اند و برخی از آنان دربرگیرنده‌یِ شاخه‌هایِ جداگانه هستند و روی‌ِهم‌رفته تا به‌امروز نزدیک به هشتتاد برگ را در برابر شما گذارده‌است. پیدا است که برگِ میزبان Home یا Index - همین برگ روبروی‌تان، دروازه‌یِ درآمدن به‌سایت‌است. بخشِ شناسنامه About me تا این‌دم در دو برگ، بخش رسانه‌ها تا این‌دم در پنج برگ، و بخش‌هایِ تیاتر، تلویزیون و سینما به‌شمارِ کارهایی که به‌نمایش درآمده‌اند دربرگ‌هایِ جداگانه، برابرِ شما چیده شده‌اند. در روندِ ویرایشِ برگ‌ها، یادواره‌ها و داستان‌هایِ درپیوند و همین‌جور نگاهی به کَسانِ درپیوند با آن‌برگ، که بیشترشان‌را می‌شناسید افزوده می‌گردد. بنابراین می‌توانید بنا به‌خواستِ خود برایِ نگاه به رویدادها و سرگذشتِ چند دهه‌یِ نمایشگری و نمایشگران و کَسانِ پیرامون این هنرها از دلِ یادنامه‌یِ نگارنده گردش کنید. نام و یادِ بسیاری از شما نیز، هم‌اکنون یا با گذرِ زمان در لابلای این برگ‌ها دیده شده و یا خواهد شد.

هرمزهدایت مهرماه 91

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Behind The Cloud

پُشتِ اَبر