سینما  Cinema

Mard e Namarei

مرد نامریی

هرمزهدایت (بازیگر و گروه کارگردانی)

Hormoz Hedayat (Actor & Directing group)

فیلمنامه نویس: مهدی سجاده چی   Screenwriter: Mahdi SajadehChi

کارگردان : فریال بهزاد  Director: Ferial Behzad

 1993       1372

 

 

With:

همراه:

 Nadia Deldar e Golchin

 نادیا دلدار گلچین

Majid Olami Parvin

مجید عالمی پروین

Ebrahim Abadi

ابراهیم آبادی

Ali Shoukat

علی شوکت

Hooshang Ghovanloo

هوشنگ قوانلو

Parviz BasharDoost

پرویز بشردوست

Hamid Loulaei

حمید لولایی

Homa KhakPash

هما خاکباش

Hamid Delshakib

حمید دلشکیب

Hoseyn Parastar

حسین پرستار

Kamran Foyouzat

کامران فیوضات

Akbar Sangi

اکبر سنگی

Ali Asghar Nejat

علی اصغر نجات

هرمز هدایت Hormoz Hedayat،  نادیا گلچین Nadia Golchin

 

Left to Right:

Hormoz Hedayat, Ali Shokat,

Nadia Golchin

راست به چپ:

نادیا گلچین، علی شوکت، هرمز هدایت

 

 

 

 

 

 

 

راست به‌چپ: مجید عالمی، هرمز هدایت    Right to Left: Hormoz Hedayat, Mjid Alami

 

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر