رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 

Television   یی

The Mousetrap

 Hasan Fathi

  ی

 Hormoz Hedayat (Actor)

ی (ی)

Ș 2  76     1997

 

 

 

ی  Hasan Fathi

     ی ј ی ییϡجایی برای دوست داشتن دارد. خُب اگر باکسی سَرکنی آن‌هم درمیدانِ کارِهنری، این بیشترهم می‌شود. "حسن فتحی" ازآن دسته یاست که شایدگاهی نشود بایکمن عسل اوراخورد، با اینروی همچنان می‌شود دوستش داشت.‍ یادم هست که درآغازِ آشنایی‌مان ازمن خواست تانمایشنامهای راکه درتالار سنگلج برسکوی نمایش بردهبود بهتماشا بنشینم وچنین کردم. ی گروه فیلم و سریال، کارگردانیِ ی تلهویزیونیِ"پنچری"برپایه‌ی نمایشنامه‌ی رادیویی"پنچری"از"فردریک دورنمات"رابابرگردانِ"حمیدسمندریان" Ӂ. ی آنرا خواهم گفت. آنچه اینجا میخواهم یادآوری کنم چیزیاستکه حسن فتحی بهمنگفت. اینکه با پیشنهاد وی کاررا بهنگارنده واگذارکردهاند. اوآنزمان بهدفتر گروه فیلم وسریال شبکهی دو رفتآمد داشت. انگار ازشمار شورای‌ِشان بود. دیرتر نیز در دوتا ازکارهای تله‌ویزیونیِ وی بازیکردم. "تله موش" و "میوه‌ی ممنوعه" که خوشبختانه هردوسربلند ازآب درآمدند. بیشتر و درجای خود به‌آن ها خواهم پرداخت.

نگارش تیر ماه 93  یی 99

 

:with

 

:

Jamileh Sheykhi

  ی یی

Hamid Mozafari

  ی ی

Afsar Asadi

  ی

Ahmad Aghaloo

 

 Rouya Nownahali

  ی ی

 Kazem HazhirAzad

  ی

Ardalan ShojaKaveh

 

davood Asadi

  ی

Farzam Manteghi

  ی

Zhinoos Dabir

  ی ی

Khosrow Ghiasi

  یی

Arzhang Noori

  ю ی

Arash Bayat

  ی

Aboulfazl Sakhi

  ی

Ali Foroozesh

  ی

Katayoon MalekZadeh

  ی

 Hormoz Hedayat (Actor)

ی (ی)

 

The Mouse Trap

ی ѐ: ی

Rewriter & Director: Hasan Fathi

сیی:     یی

Based on The Mousetrap, Play by Agatha christie

ی ییی:   یс

Television Director: Sasan Amirpoor

ی : ی

The Producer: Soraya Golshahr

 Ș 2  76     Chanal2  1997

 

 

 

 

坍:

 

ی ی

ی

 

Left to Right:

 

Hormoz Hedayat

Rouya Nonahali

 

 

坍: ی یی ی ی

Left to Right: Hamid Mozafari, Jamileh Sheikhi

     ی یی " ی"ی. ی ی Ș ی یی. ی ( ی) ی یی Ͽ ی()Կ! : "ی ی" сی یی ی   . ǘیی. ی ی ی ی ی . ی ی ی . یی ی ی . ӝҁ ی ی یی ʡ ی ی یǐ .

ی 93  2014

 

 

 

 

坍: ی

Left to Right:

Ahmad Aghaloo, Afsar Asadi

 

坍:

  یʡ

Left to Right:

Ardalan ShojaeKaveh, Hormoz Hedayat

 

坍: یϡ ی یی

  یʡ

Left to Right:

Ardalan ShojaeKaveh, Hormoz Hedayat

 Jamileh Sheikhi, Kazem HzhirAzad

 

坍: ی ی

Left to Right:

Hormoz Hedayat, Afsar Asadi

坍: یʡ ی یی

Left to Right:

                                                                                  Jamileh Sheikhi, Hormoz Hedayat

 

 

 

 

 

:

  ی یʡ ی یی

 

Left to Right:

 Jamileh Sheykhi, Hormoz Hedayat. Afsar Asadi

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر