رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تله ویزیون   Television

Blown Out

پنچری

فردریک دورنمات     Friedrich Durrenmatt

برگردان : حمید سمندریان  translated  BY: Hamid Samandarian

هرمزهدایت

 (بازنویس برای تله ویزیون، کارگردان و بازیگر)

Hormoz Hedayat (Rewriter To Tele Play, Director, & Actor)

 

شبکه دو  1371    Channel2  1992

 

 

With:

 

همراه:

Akbar ZanjanPoor

  اکبر زنجان پور

Hamid Taati

  حمید طاعتی

Sohrab Salimi

  سهراب سلیمی

Asgar Ghods

  عسگر قدس

Hooshang Ghovanloo

  هوشنگ قوانلو

Nasrolah Radesh

  نصراله رادش

Blown Out

پنچری

فردریک دورنمات     Friedrich Durrenmatt

برگردان : حمید سمندریان

  translated by : Hamid Samandarian

هرمزهدایت

(بازنویس برای تله ویزیون، کارگردان و بازیگر)

Hormoz Hedayat (Rewriter To Tele Play, Director, & Actor)

شبکه دو 1371      Channel2  1992

             

 

 

 

همراه: بازیگران و گروه پشت صحنه

With the cast and back stage group

 

 

راست به چپ: عسگر قدس، اکبر زنجان‌پور، هرمز هدایت،

 سهراب سلیمی، حمید طاعتی

Left to Right: Hamid Taati, Sohrab Salimi,Hormoz Hedayat

Akbar ZanjanPoor, Asgar Ghods

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     نمایش "پنچری" از سوی آقای سلیمی که آنزمان اگر درست بگویم مدیر "فیلم و سریالِ" شبکه دو بود، برای کارگردانی به نگارنده پیشنهاد شد. ایشان دیرتر رییس مرکز هنرهای نمایشی هم شد. انسان شریف و دوست داشنی می‌نمود. این داوری من در باره‌ی او به‌همان روزگار خوب شبکه دو بازمی‌گردد. زمانیکه انگار خوبان را در آنجا دستچین کرده بودند. این‌را پیشتر و در برگ های دیگر در باره‌ی آنروزگار شبکه‌دو گفته‌ام. تا یادم نرفته بگویم که یکبار همین آقای سلیمی در فرصت کوتاهی که در آسانسور ساختمان همراه شدیم، در میان گفتگوی کوتاهمان مرا به شوخی انگلیسی هم خواند. چرا؟ از او نپرسیدم! این را هم بگویم که تا زمانی چند"حسن فتحی"به‌من می‌‌گفت که او از آن‌ها خواسته تا مرا برای کار دعوت کنند. به‌هرروی از همان زمان تا به امروز هرگز نتوانستم کاری را برای کارگردانی یا نوشتن جدا از پیشنهادهای آنان به‌تصویب برسانم.

نگارش بهمن 92     2/2/2014

     آنچه آنها در اختیار نگارنده گذاشتند برگردان استاد "حمیدسمندریان" از نمایشنامه‌ی رادیویی "پنچری" بود. یک ماه زمان گرفتم تا آن را برای یک نمایش تله‌ویزیونی در سه بخش بازنویسی کنم. پس از آن تمرینات آغاز شد و همزمان همه‌ی گروه از مدیر گرفته تا تهیه کننده و "کارگردان تله‌ویزیونی" براستی همکاری پیگیرداشتند. حتی تا آنجا پیش رفتند که مجبور شدند دروازه‌ی بتونی استودیو را بتراشند وما بتوانیم یک اتوموبیل بنز کورسی که تهیه‌ی آن نیز بی درد سر نبود را به‌درون استودیو بکشیم. بدیهی است که پس از پایان کار دروازه‌ی استودیو به‌مانند پیش بازسازی شد. یک دوربین پورتابل چهارم هم افزون بر سه تا دوربین دَکَل آنزمان استودیو در اختیارمان گذاشتند تا بتوانیم در هر کجا و به‌ویژه برای تصویرهای از بالا بهره ببریم. در باره‌ی تصویر برداری کار هم جداگانه و گسترده (به‌طورکلی و ویژه‌ی این مقوله) در جایی دیگر خواهم گفت.

نگارش بهمن ماه 92     2/2/2014

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر