یی  Television

ی ی

 

Lovers & Other Strangers

 

ی ی

 

 

Renee Taylor & Joseph Bologna

 

 

Hormoz Hedayat : Actor  ی : ی

 

 

Iranian National TV 1975   یی ی ی 1354

Home

میزبان

About me

شناسنا مه

Theatre

تیاتر

Television

تله ویزیون

Cinema

سینما

Media

رسانه ها

Teaching

آموزش

Jury    

داوری

Writings

نوشته ها

Posters

پوسترها

Awards

نشان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сیی یی !

     یی یی ی 1337 ی یʡ Ș ی с ϡ ی یی ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی. ی ی Ș . ی ی ی ی ی ی. . ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی ی. ی ییی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ی ی ی ϡ ی . ی ی . ی یی ی Ԑ ی ی ی ی ی ލی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ یی یʡ ی ی ی ی ی ی . э ی ی Ϙ ی ǡ ی   ی ی Ӂ ی ی یϐ ю ی ی ی ی ی ی ݘ ی یی ی .

          ی ییی ی ϡ ی ی  ی э ی ی ی 40 یی ییی ی. ی ی ی Ԙی یی ی 1345 یی ی ی . یی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی . یی ǐ .

ی .  1391

  Ӂ ی ј یی یی

 

 

 

 

ی ی !

     ی ی ʘǁی  ی ی یی ( ) ϡ یی с ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ѐی یی ی ی ی ی ی ی с ی ی ی . ی ی ی сیԐی "ی ی" ѐ ییی ی ϐی " یی" ǁ یϐی ی . ی ϐی ѐی ی ѐی ی сیԐی . ی ی ی ѐی ی . ی ی ی ی э ی ϐی .  یی یی ی ј ی ی ! ی ی یʡ ی . ی ی . ی Ȑ ی ϡ یی ی ی . ییی ی ی ǁی ! ی ی ѐ ییی ی یی یϐی ی ǁی . ی ی ییی یی ی ی یی یی ی ϐی . ی . ی . ی. یی ی ǡ یی ی ی. ʝ ی ی ی ی . ی ی ی ی . Ӂ . ی ی ی "ی " ی Ԙ ی یی ی ی ی یی ی ی یی . ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی یی . э ی ϐی ی . ی ی. ی ی ی یی . ی ی ییی ی ی . с ԝ ی ی ی ی сی ی ی ی Ԙ : ǐ ی ʐ Ԑ ی ی ی ی ѐ ی ی یی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ی э Ґ"ϐی" Ґیی ј ی . ی ی یی ی ی ی Ә ی یی ی. ی .  ی ی ی ی یی یی  ی ی . ی یی. ی یی ی یی ی ی . Ԑ ی ی ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی . э ی ی Ԑ ی یی یی ی ی ی  ϐ . ی یی ی یǡ یی . ی ی ی Ԑ یݡ ی ی یی ی ی . BBC  UCLA  ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی. ی ϐѐی ی 57 ی Ґ ی ی ی ѐی ی   . ی ی ی ی یی  یی  ϐی ی. ی ی ی ѐی . ی ی ی ی ی یی .

ی ی91

 

 

 

ی ییی Tele play

     ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ییی (Tele Play) ی ی .  ی یی ی. ی ی یی " ی ی " ѐ ѐی ی ی ی Ԙ ی ی ی э ی ی. ی ǁی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی یی ی с  ی ی .

ی ی 91

 

 

 

یی. ی. ی . ی ی

Left to Right : GholamHosseyn Naghshineh. Roghieh ChehrehAzad

Hormoz Hedayat. Shahla MirBakhtyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ( ی )

Hormoz Hedayat (Actor)

 

ѐ : ی

Trancelater & Director : Parviz Parvaresh

 

ی:   ی

TV Director : Feranak DoulatShahi

 

Ș ی     1353

Chanal One 1974

 

 

     ی یی Ԙ ی ی ی ی ѐ یی ǐ . ی ی Ґی ی .

     ی ی ی ی . ی ی ی ѐ یی ی ( ی ی) ѐی یԘ ی ی (ی ی ی) ی یی ی ی ی ی یی . ی ی ی یی .  ی .

  ی - 91

 

 

 

    ی ی ی ییی " ی ی " ی ѐ ی. ѐ یی ی . Ґ ی ی . э ی Ґ Ȑی ѐ ی ی. ی ی 57 ی ѐیϐ ی ی ی یی یی.

Ș ی     1353

Chanal One 1974

 

 

 

 

 

یی ǁی !

     ی ی" ی ی " یԘ ϡ ی ی ی ی ی ѐی یی ی ی یی ی. یی یی ی ی ѡ ی ی . ی ی ی ی یی . ی ی یی " ی ی " ی. ی ی ی ی . 坐 ی ی " " ی   ی ѐی . ی ی یی ی ی یی ی یی ی. . ی یی . ǐ ی ی ی ی .

ی - ی 91

 

نشان ها

پوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home