Theatreتیاتر

نمایش بی آوا  Mime Show

هرمزهدایت:  نویسنده و کارگردان

Hormoz Hedayat:  Author & Director

قزوین   1347       Qazvin 1968

 

 

 

 

قزوین - سال1347

     نگارنده درسال1347ِ با همکاریِ اداره‌یِ‌ فرهنگ و هنر قزوین، نمایشِ بالا را که خود نوشته بود، بههمراهِ نمایشِ"ازپانیفتاده‌ها" نوشته‌یِ غلامحسین ساعدی، کارگردانی کرد.  همانگونه که دیده می شود در بروشور با نام پانتومیم آمده است و همان نمایش بی آوا را درسر داشته‌ایم. (هنوزهم اینگونه نمایش را در ایران بهاین نام میخوانند). هرچند هنگامی که در شرمن تیاتر  Sherman Theatre  دانشجو بودم، دیدم که با نامِ "پانتومیم" گونهای از نمایش را در زمانی ویژه و جشنی بومی برگزارمی‌کنند که (کلام)هم دارد. (گونه‌ای نمایش شاد و ساده). بههرروی آنچه‌ را ما پانتومیم میخوانیم آنان با واژه‌یِ  مایم Mime  برگزار میکنند. و شگفتآور(دست کم از سویِ من) اینکه دریک جشنواره‌یِ سراسری Mime، نگارنده نمایش‌هایِ(باکلام)را هم بیننده بود. درایران اینگونه نمایش را (بدون کلام) هم میخوانند. شادروان غلام حسین ساعدی، نامِ"لال بازی" را برای آن برگزیده بود.

 

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر